Partnerzy serwisu:
Zapisy siwz w tym opis przedmiotu zamówienia nie może służyć eliminacji wykonawców zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie

Czy zamawiający (apteka) może w opisie przedmiotu zamówienia, zastrzec sobie prawo żądania od wykonawcy dostarczania faktur w wersji elektronicznej w konkretnym formacie umożliwiającym wczytanie danych do konkretnego systemu? Czy zapis taki nie dyskwalifikuje innych wykonawców, którzy mają inne programy do fakturowania?

Odpowiedź

Praktyka pokazuje, że żądanie posiadania konkretnego systemu fakturowania jest często stosowane przez zamawiających z kręgu służby zdrowia, gdyż dysponują oni takim właśnie systemem rozliczeń. W związku z powyższym taki zapis, jako dotyczący realizacji przedmiotu zamówienia nie powinien być uznany za naruszający uczciwą konkurencję, gdyż wynika z obiektywnych potrzeb zamawiającego, jak również nie powoduje nieuprawnionego zawężenia kręgu wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu.

Zamawiający nie może ograniczać konkurencji, ale...

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego musi toczyć się przy uszanowaniu zasad wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym opis przedmiotu zamówienia nie może służyć eliminacji wykonawców zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

...ma pewną swobodę w opisie przedmiotu zamówienia

Jednocześnie, zgodnie z linia orzeczniczą zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia tak, aby zaspokoić w stopniu najwyższym swoje uzasadnione potrzeby.

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 13 września 2009 r. (sygn. akt. KIO/UZP 239/09) słusznie wskazano: "(...) obowiązkiem zamawiającego jest określenie w siwz opisu przedmiotu zamówienia w sposób obiektywny, z zachowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych określających sposób opisu przedmiotu zamówienia, jak również zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Nie oznacza to jednak wymogu określenia przedmiotu zamówienia w sposób, który umożliwi złożenie ofert przez wszystkie podmioty działające w danej branży. Podkreślić należy, że to zamawiający określa przedmiot zamówienia.(...)."

Uwaga!

Jeżeli wykonawca potrafi przedstawić dowody na to, że zapisy dotyczące realizacji umowy, której jednym z elementów ma być prawo zamawiającego do żądania od wykonawcy dostarczania faktur w wersji elektronicznej w konkretnym formacie, w sposób obiektywny uniemożliwiają mu udział w postępowaniu, może wnioskować o ich zmianę korzystając z trybu wyjaśniania zapisów siwz uregulowanego art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1, art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Czy zamawiający musi wykluczyć wykonawcę, który jest jednocześnie jego pracownikiem?

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd
  Co do zasady czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. W jakich sytuacjach zobowiązane są do wyłączenia się z postępowania?
 • Jak wyznaczyć termin składania ofert?

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty.
 • Ogłoszenia o przetargach na elektronicznej tablicy ogłoszeń

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Kluczową przesłanką warunkującą dopuszczalność publikacji ogłoszenia jest zapewnienie przez zamawiającego nielimitowanej dostępności, czego skutkiem jest umożliwienie swobodnego przeglądania informacji przez osoby niebędące pracownikami zamawiającego.