Partnerzy serwisu:
Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty.

Pytanie

Czy dzień, na który przypada składanie ofert wlicza się do terminu wyznaczonego? Jeśli termin na złożenie oferty wynosi 7 dni, przetarg zostanie ogłoszony 1 września, a termin składania ofert będzie do 8 września, to jest prawidłowe rozwiązanie?

Odpowiedź

Rozumiem, że chodzi o termin składania ofert, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty. Jednocześnie, termin ten w przypadku dostaw oraz usług nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie krótszy niż 14 dni dla robót budowlanych.

Terminy na złożenie oferty

Wprawdzie ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera regulacji odnoszących się do kwestii obliczania terminów wskazanych w jej przepisach, lecz w myśl art. 14 ustawy Pzp, w zakresie nieuregulowanym ustawą do czynności zamawiającego oraz wykonawców podejmowanych w ramach postępowania zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Stąd też, zamawiający zobowiązany jest ustalić termin składania ofert w oparciu o dyspozycję przepisów art. 110 - 116 kc. Zgodnie z treścią art. 111 § 1 i §2 kc, który przy obliczaniu przedmiotowego terminu ma kluczowe znaczenie, termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Uwaga!

Dzień rozumiany jest jako doba. Liczy się go od północy do północy i obejmuje on 24 godziny.

Z uwagi na treść art. 111 kc, zamawiający przy obliczaniu terminu określonego w dniach nie uwzględnia dnia, w którym zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w BZP, a termin składania ofert zaczyna bieg w dniu następnym, co oznacza, iż wygasa o północy ostatniego, siódmego dnia.

Przykład

Tym samym, w przypadku 7-dniowego terminu składania ofert, jeżeli zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w 1 września np. o godzinie 14:00 minimalny termin składania ofert powinien upływać 8 września o godzinie 24:00. Ze względów technicznych (godziny pracy zamawiającego) powinien być wyznaczany na dzień następny, tj. 9 września.

Podstawa prawna: art. 14 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907); art. 110 - 116 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.). www.portalzp.pl

 • Ogłoszenia o przetargach na elektronicznej tablicy ogłoszeń

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Kluczową przesłanką warunkującą dopuszczalność publikacji ogłoszenia jest zapewnienie przez zamawiającego nielimitowanej dostępności, czego skutkiem jest umożliwienie swobodnego przeglądania informacji przez osoby niebędące pracownikami zamawiającego.
 • Wykonawca musi udowodnić, że cena jego oferty nie jest rażąco niska

  Przetargi krok po kroku
  Eliza Grodzka
  Jeśli wykonawca do upływu wyznaczonego przez zamawiającego terminu nie złoży żadnych wyjaśnień lub gdy złożone wyjaśnienia będą niewystarczające, zamawiający ma obowiązek odrzucić jego ofertę.
 • Jak oszacować wartość robót budowlanych poniżej progu 14 000 euro?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Do zamówień poniżej 14 000 euro nie stosuje się procedur Prawa zamówień publicznych. Należy jednak pamiętać, że to nadal zamówienia publiczne opłacane ze środków publicznych, co oznacza że powinny być udzielane w sposób celowy i oszczędny.
  Roboty budowlane przy ul. Litewskiej
 • KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

  Zamówienia publiczne
  Maciej Maciejewski
  Czy opis przedmiotu zamówienia, który "obiektywnie" nie jest wyczerpujący może spełniać wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych? Czy można skutecznie zwiększyć poziom świadczonych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych poprzez zwiększenie częstotliwości ich odbioru?