Partnerzy serwisu:
Jeżeli wartość szacunkowa planowanego do wykonania zamówienia nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, wyboru wykonawcy należy dokonać bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie

Zamawiający rozstrzygnął postępowanie na uzbrojenie działek w sieć wodno-kanalizacyjną. Wykonawca rozpoczął realizację inwestycji. Kilku mieszkańców gminy, którzy niedawno kupili działki na tym terenie, zgłosiło potrzebę doprowadzenia sieci do ich posesji. Czy można w tej sytuacji zastosować zamówienie dodatkowe? Wynagrodzenie wykonawcy jest ryczałtowe, wartość zamówienia zwiększy się o 42 tys. zł.

Odpowiedź

W zaistniałej sytuacji skorzystanie z uregulowania zawartego w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) nie będzie możliwe.

Zamówienia dodatkowe

Udzielenie w trybie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia , uwarunkowane jest w pierwszej kolejności od stwierdzenia, że są one niezbędne do jego prawidłowego wykonania. Z okoliczności niniejszej sprawy nie wynika natomiast, że przedmiotowa przesłanka występuje, albowiem rozszerzenie zakresu robót pozostaje bez wpływu na prawidłowość wykonania pierwotnie zamierzanej inwestycji.

Zamówienia odrębne

Należy więc oszacować wartość robót budowlanych, których potrzeba wykonania aktualnie zachodzi i dokonać wyboru wykonawcy stosownie do wyniku tej czynności. Nie ulega bowiem wątpliwości, że konieczność ich realizacji ujawniła się dopiero po udzieleniu tożsamego przedmiotowo zamówienia. Powyższa okoliczność przesądza o uznaniu niniejszego zamówienia jako odrębnego od poprzednio zrealizowanego, z uwagi na brak tożsamości czasowej pomiędzy przedmiotowymi zamówieniami.

Uwaga!

Jeżeli wartość szacunkowa planowanego do wykonania zamówienia nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, wyboru wykonawcy należy dokonać bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do uregulowania zawartego w art. 4 pkt 8 ustawy. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce >>

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8, art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

www.portalzp.pl

 • Odwołanie do KIO służy ochronie wykonawcy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wnosząc odwołanie do KIO wykonawca zobowiązany jest wykazać, że działania lub zaniechania zamawiającego naruszają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prowadzą do poniesienia szkody lub możliwości jej poniesienia przez odwołującego.
 • Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

  Zamówienia publiczne
  Marta Mikulska-Nawacka
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający ma obowiązek oszacować wartość zamówienia. Ustawodawca zobligował zamawiającego, aby szacunki były aktualne i dla zamówień na usługi nie mogą one zostać dokonane wcześniej niż ...
 • Aprobata techniczna tajemnicą przedsiębiorstwa ?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Aprobata techniczna jest pozytywną oceną techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania w budownictwie. Uzależniona jest od spełnienia przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany, konkretnych wymagań.
  Roboty budowlane