Partnerzy serwisu:
Jedną z podstawowych zasad w zamówieniach publicznych jest zasada pisemności, określona w art. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie

Wykonawca złożył ofertę na pakiety nr 1, 3, 4 i 5. Do terminu składania ofert wykonawca złożył pismo, w którym wycofuje ofertę w zakresie pakietu nr 4, jednocześnie potwierdza udział w zakresie pozostałych pakietów. Pismo zostało złożone w formie pisemnej, jednak nie posiada żadnego podpisu. Jak zamawiający powinien postąpić w takiej sytuacji?

Odpowiedź

Chęć wycofania oferty jest oświadczeniem woli. Skoro wykonawca zdecydował się na złożenie oświadczenia woli, dotyczącego wycofania oferty, w formie pisemnej (chyba że tylko taką formę dopuścił zamawiający), równocześnie nie podpisując go, to nie zachował wymogów dotyczących formy pisemnej. A zatem wycofanie oferty nie jest skuteczne.

Postępowanie o zamówienie publiczne musi mieć formę pisemną

Jedną z podstawowych zasad w zamówieniach publicznych, o której mowa w art. 9 ust.1. ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej w dalszej części "ustawą Pzp", jest zasada pisemności postępowania . Zgodnie z treścią ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wspomniane wyjątki znajdujemy m.in. w art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Zapisz się na newsletter! Porcja najnowszych informacji z zakresu Prawa zamówień publicznych co wtorek na Twojej skrzynce >>

Uwaga!

Spełnienie wymogu formy pisemnej w zakresie jednostronnej czynności prawnej polega na zamieszczeniu własnoręcznego podpisu przez osobę dokonującą czynności na dokumencie zawierającym jej oświadczenie woli.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 1, art. 27 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl

 • SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

  Zamówienia publiczne
  Andrzej Łukaszewicz
  W dniu 24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 8 listopada 2013 r. Ustawa ta zawiera szereg istotnych przepisów dotyczących ochrony praw podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówień publicznych, które muszą znaleźć swoje odbicie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
  Roboty budowlane
 • Co najmniej 90% wartości wynagrodzenia wypłacanego w częściach musi zostać przekazane w trakcie realizacji umowy

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  A co w sytuacji gdy wykonawca nie przedstawi dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom?
  Przepis art. 143a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych normuje kwestię zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty.
 • Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

  Zamówienia publiczne
  Ewaryst Kowalczyk
  Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro wymaga uwzględnienia dwóch reżimów prawnych. Pierwszy z nich to obszar wymogów dotyczących poprawnego zawierania umów, drugi obejmuje reguły właściwego wydatkowania środków publicznych.
  Wyłączenie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oznacza, że ustawodawca nie narzuca określonego katalogu trybów, a także nie reguluje szczegółowo czynności zamawiającego.
 • Zwolnienie ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzat Niezgoda-Kamińska
  W sytuacji gdy zamawiający chce skorzystać ze zwolnienia ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych powinien sporządzić uzasadnienie przyczyn zastosowania danej procedury. Uzasadnienie powinno być na tyle dobrze sporządzone, żeby zabezpieczyło zamawiającego w przypadku kontroli.
  Nowelizacja Prawa zamówień publicznych ma na celu wzmocnienie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem zamówień publicznych.