Partnerzy serwisu:
A co w sytuacji gdy wykonawca nie przedstawi dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom?

Pytanie

Czy z treści art. 143a ust. 3 Prawa zamówień publicznych w związku z art. 143 a ust. 1 pkt 1 wynika, że jeżeli zamawiający zdecyduje się na płatność wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach, to musi bezwzględnie ostatnią z tych części określić na poziomie nie większym niż 10%? Czy wykluczone jest zatem określenie wynagrodzenia np. w czterech równych częściach?

Odpowiedź

Przepis art. 143a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych normuje kwestię zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, a umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach. W przypadku, gdy wykonawca nie przedstawi dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, kwota należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest pomniejszana o sumę kwot wynikającą z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

Wynagrodzenie wypłacane w częściach

Normy zawarte w art. 143a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazują, że w przypadku powyższych zamówień zamawiający może wskazać w siwz procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia (kwota do zapłacenia po wykonaniu całości zamówienia), która nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy. Ma on służyć eliminacji obchodzenia powyższej regulacji w ten sposób, że wartość wynagrodzenia wypłaconego w trakcie realizacji zamówienia w częściach byłaby nieznaczna w stosunku do ostatniej części przewidzianej do rozliczenia i zapłaty wykonawcy po zakończeniu całości zamówienia. Ma zatem zapewnić, aby co najmniej 90% wartości wynagrodzenia było wypłacane w częściach w trakcie realizacji umowy.

Uwaga!

Jedynie literalne brzmienie art. 143a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez użycie określenia "może", może prowadzić do wniosku o swobodnej decyzji zamawiającego w zakresie uregulowania tych kwestii w siwz (tj. czy określi ostatnią część). Dopiero gdy na to się zdecyduje musiałby zastosować się do wymogu wynikającego z ww. przepisu i określić ją na poziomie nie wyższym niż 10% wynagrodzenia wykonawcy. Kwota ta ma być przeznaczona na pokrycie roszczeń podwykonawców oraz dalszych podwykonawców z tytułu niezapłaconego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia. Zapisz się na newsletter! Bądź na bieżąco w Prawie zamówień publicznych >>

Wartość ostatniej części zamówienia

Stosowanie samodzielne regulacji art. 143a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych może pozostawać w pewnym zakresie nie do pogodzenia z treścią art. 143a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawidłowa interpretacja art. 143a ust. 3 ustawy Pzp wymaga jego zestawienia z art. 143a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Jakikolwiek sposób określania poszczególnych części wynagrodzenia może jednocześnie być uznany za wskazujący procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia wykonawcy w rozumieniu art. 143a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. jeżeli przyjmie się, że każdy sposób określenia wartości poszczególnych części wynagrodzenia częściowego może zostać potraktowany jako pośrednio wskazujący na ich procentową wartość). W takim przypadku należałoby uznać, że każdorazowym skutkiem prawnym określenia przez zamawiającego częściowej wypłaty wynagrodzenia wykonawcy i wskazania w sposób kwotowy lub opisowy wartości poszczególnych części zamówienia jest niemożność określenia ostatniej części wynagrodzenia na poziomie wyższym niż 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy. Pomimo więc, że literalne brzmienie przepisu wskazuje na jego charakter fakultatywny, to w związku z zazwyczaj mającymi miejsce okolicznościami jego stosowania, wymusza niejako jego obligatoryjne zastosowanie przez zamawiającego.

Uwaga!

Jeżeli zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia w częściach oraz wskazuje procentową wartość ostatniej części, jest związany uregulowaniem z art. 143a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie obowiązku określenia ostatniej części tego wynagrodzenia w kwocie nie przekraczającej 10%. Nie można zatem np. określić ostatniej części w wysokości 25%.

Podstawa prawna: art. 143a ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). www.portalzp.pl