Partnerzy serwisu:
Co jednak w sytuacji, gdy zamawiającemu nie udaje się zawrzeć umowy z wykonawcą zamówienia publicznego przed upływem określonego w siwz terminu, jaki został wyznaczony na rozpoczęcie jego realizacji?

Zgodnie z Prawem zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest zamieścić w siwz informację o terminie realizacji zamówienia. Realizując nałożony obowiązek zamawiający może określać termin realizacji zamówienia podając np. datę dzienną rozpoczęcia realizacji zamówienia oraz datę dzienną jego zakończenia. W praktyce udzielania zamówień publicznych zdarzają się sytuacje gdy zamawiającemu nie udaje się zawrzeć umowy z wykonawcą zamówienia publicznego przed upływem określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminu, jaki został wyznaczony na rozpoczęcie jego realizacji. Powstaje wówczas wątpliwość, czy procedurę udzielenia zamówienia należy unieważnić, gdyż nie jest możliwe rozpoczęcie jego realizacji zgodnie z postanowieniami specyfikacji.

Ponieważ unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest decyzją znoszącą to postępowanie od początku, powodującą daleko idące skutki, w sytuacji tak zamawiającego, jak również wykonawców uczestniczących w postępowaniu, dlatego przesłanki do unieważnienia postępowania określone ustawą Prawo zamówień publicznych stanowią numerus clausus* i nie mogą być interpretowane rozszerzająco.

Przesłanki unieważnienia przetargu określa art. 93 ust. 1 pkt. 1 - 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wskazany przepis nie sprzeciwia się zawarciu i realizacji umowy w sytuacji, gdy termin pierwotnie wskazany w dokumentacji postępowania (ogłoszeniu o zamówieniu) jako data rozpoczęcia realizacji świadczenia już upłynął. Jak wygrać przetarg? Rozbudowany poradnik przedsiębiorcy teraz w formie minibook >>

Jeżeli nie upłynął termin końcowy realizacji zamówienia i jest on realny do dotrzymania, możliwe jest podpisanie umowy oraz wykonanie zamówienia w terminie określonym przez zamawiającego**.

* numerus clausus - zamknięta liczba

** Podobnie Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 24 stycznia 2011 r. sygn. akt: KIO 68/11.

 • Zagraniczne firmy wygrywają coraz więcej przetargów

  Vademecum
  Marek Okniński
  Na rynku zamówień publicznych obserwowany jest coraz większy udział firm zagranicznych w przetargach ogłaszanych przez polskich przedsiębiorców. W 2013 r. ponad 13% przetargów wygrały właśnie zagraniczne firmy.
  Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
 • Nieważność umowy o zamówienia publiczne może mieć charakter względny

  Przetargi krok po kroku
  Urząd Zamówień Publicznych, portalZP
  Uprawnienie do wykorzystania środków wzruszalności umowy o zamówienie publiczne przysługuje bezpośrednio podmiotom zainteresowanym oraz Prezesowi UZP jako centralnemu organowi właściwemu w sprawach zamówień publicznych.
  Prawo zamówień publicznych
 • Obowiązek sprawdzenia dokumentacji projektowej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wymóg dotyczący weryfikacji dokumentacji projektowej przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego, jeszcze przed złożeniem ofert przetargowych narusza przepisy Prawa zamówień publicznych.
  Dokumentacja projektowa - ustawa Prawo zamówień publicznych
 • Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy. Wysokość możliwych zamówień uzupełniających waha się od 20% do 50 % wartości zamówienia podstawowego, w zależności od rodzaju zamówienia.
  Urząd publikacji Unii Europejskiej