Partnerzy serwisu:
Wymóg dotyczący weryfikacji dokumentacji projektowej przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego, jeszcze przed złożeniem ofert przetargowych narusza przepisy Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający nie może nakładać na wykonawcę, ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, obowiązku sprawdzenia dokumentacji projektowej, jeszcze przed upływem terminu składania ofert przetargowych.

Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), które zobowiązują wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego do zgłoszenia wad w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do SIWZ, w terminie poprzedzającym składanie ofert, naruszają przepisy art. 29 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także art. 632 i art. 651 Kodeksu cywilnego (w związku z art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Wskazać należy, że wymóg dotyczący weryfikacji dokumentacji projektowej przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego, jeszcze przed złożeniem ofert przetargowych stanowi rozszerzenie przedmiotu zamówienia, którym jest zrealizowanie inwestycji w oparciu o projekt przekazany przez zamawiającego.

W konsekwencji każdy wykonawca składający ofertę w postępowaniu miałby obowiązek wykonania usługi weryfikacji projektu na rzecz zamawiającego nieodpłatnie, jeszcze przed złożeniem oferty i nie mając pewności, że uzyska zamówienie i podpisze umowę z zamawiającym. Koniec z dyktatem ceny? Szykuje się nowelizacja Prawa zamówień publicznych >>

Tymczasem zgodnie z ustawą Prawo budowlane to projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno - budowlanego. Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad. Obowiązek nałożony na wykonawcę przez art. 651 K.c. należy rozumieć w ten sposób, że zobowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub też o tym, że realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania. Stanowisko takie wynika z wyroku SN z 27.03.2000 r., (sygn. III CKN 629/98). Zatem obowiązki wykonawcy, w przypadku ujawnienia wad projektu sprowadzają się do poinformowania inwestora o tych okolicznościach i ich możliwych konsekwencjach i to wyłącznie wówczas, gdy wady projektowe są tego rodzaju, że nie wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania. Dołożenie należytej staranności przez wykonawcę w tym względzie, zwalnia go od współodpowiedzialności za wady robót budowlanych wynikające z wadliwości projektu. Zamawiający nie może normy art. 651 K.c. rozszerzać na etap wyboru wykonawcy zamówienia publicznego, tzn. jeszcze przed podpisaniem umowy o wykonanie robót budowlanych. Najnowsze informacje oraz porady ekspertów na Twojej skrzynce. Zapisz się na newsletter!