Partnerzy serwisu:
Zgodnie z Prawem zamówień publicznych, w sytuacji gdy wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro, zamawiający nie jest zobowiązany stosować przepisów ustawy, a działa w oparciu o regulacje wynikające z regulaminów wewnętrznych własnej jednostki.

Pytanie

Gmina ma wymienić lampy oświetlenia ulicznego w jednej miejscowości. Szacunkowy koszt zadania wynosi 40-50 tys. zł. Nie posiadamy projektu budowlanego. Jakich warunków i dokumentów należy żądać od wykonawcy w zapytaniu ofertowym, aby zaprojektował i wykonał nasze zamówienie?

Odpowiedź

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Uwzględniając powyższe, przekazując zapytanie ofertowe do wykonawców zamawiający nie musi stawiać żadnych warunków udziału w postępowaniu, a w ślad za tym żądać jakichkolwiek dokumentów.

Warunki udziału w postępowaniu

Gdy zamawiający będzie upubliczniał ogłoszenie o zamówieniu (zaproszenie do składania ofert), wówczas rozważenia wymaga postawienie warunku udziału doświadczenia odnoszącego się co najmniej do doświadczenia wykonawcy, na przykład takiego, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał minimum 2 zadania polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu wymiany lamp oświetlenia ulicznego albo modernizacji oświetlenia ulicznego. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawcy winni wówczas złożyć wykaz zrealizowanych zamówień wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i potwierdzające ich prawidłowe ukończenie).

Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający przekazując zaproszenie do składania ofert nie może zapominać o przekazaniu wykonawcom opisu przedmiotu zamówienia, którym w tym przypadku jest program funkcjonalno - użytkowy albo, ze względu na wartość zamówienia, inne opracowanie obejmujące opis zadania budowlanego i przeznaczenie ukończonych robót budowlanych.

Uwaga!

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w sytuacji gdy wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro (obecnie 126 747 PLN netto), przy udzielaniu zamówienia zamawiający nie jest zobowiązany stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający działa więc w oparciu o regulacje wynikające z regulaminów wewnętrznych własnej jednostki.

Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

www.portalzp.pl

 • W razie wątpliwości co do oferty należy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Andała-Sępkowska
  W przypadku wątpliwości co do oferty pierwszym krokiem powinno być skierowanie do wykonawcy wniosku o wyjaśnienie rozbieżności, na podstawie regulacji z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopiero uzyskane wyjaśnienia mogą wskazać prawidłową dalszą drogę postępowania z badaną ofertą
  Omyłką pisarską może skutkować odrzuceniem oferty
 • Na zakup oleju opałowego i oleju napędowego można ogłosić odrębne postępowania

  Zamówienia publiczne
  Marta Mikulska-Nawacka
  W opiniach Urzędu Zamówień Publicznych wskazane zostały trzy tożsamości warunkujące uznanie, że zamawiający ma do czynienia z jednym zamówieniem.
 • Zamawiający może przedłużyć termin wskazany w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Termin na uzupełnienie dokumentów pozostaje w dyspozycji zamawiającego i dopóki go nie zmieni, wykonawca ma obowiązek przestrzegania terminu. Jeżeli go nie zachowa musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami swojego zaniechania.
 • Ciężar dowodu nadania faxu

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W przypadku gdy jedna ze stron transmisji informacji przekazywanej za pośrednictwem faxu nie potwierdza jej otrzymania, ciężar dowodu, iż oświadczenie zostało złożone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, spoczywa na przekazującym.
  Przycisk wysłaniu faksu