Partnerzy serwisu:
W opiniach Urzędu Zamówień Publicznych wskazane zostały trzy tożsamości warunkujące uznanie, że zamawiający ma do czynienia z jednym zamówieniem.

Pytanie

Planuję ogłosić przetarg na zakup oleju napędowego w 2014 roku (wartość szacunkowa wynosi 31 000 euro). Zakupujemy także olej opałowy do ogrzewania budynku (przewidywana wartość w 2014 roku to ok. 10 000 euro). Czy mogę ogłosić przetarg na olej napędowy, a zakupu oleju opałowego dokonać zgodnie z regulaminem zakupów poniżej 14 000 euro obowiązującym w naszym urzędzie? Czy też należy ogłosić jeden przetarg w rozbiciu na części? Zakup oleju napędowego odbywa się poprzez tankowanie na stacjach benzynowych i większość z nich nie sprzedaje oleju opałowego.

Odpowiedź

Zakup oleju opałowego należy potraktować jako odrębne zamówienie i do jego zakupu zastosować procedurę właściwą dla jego wartości szacunkowej. Jeżeli więc wartość szacunkowa planowanego zamówienia na olej opałowy nie przekracza 30 000 euro, to do jego zakupu można zastosować procedury określone w wewnętrznym regulaminie danej jednostki.

Tożsamość przedmiotowa, czasowa i wykonawcy

Stan faktyczny opisany w pytaniu wskazuje, że pomiędzy wymienionymi zamówieniami na dostawę oleju napędowego i opałowego nie zaistnieją łącznie trzy tożsamości, które to zostały wskazane w licznych opiniach UZP (np. opinia pt.: "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej") jako warunkujące uznanie, że zamawiający ma do czynienia z jednym zamówieniem.

Tożsamościami tymi są:

1. tożsamość przedmiotowa zamówienia (zamawiający musi sprawdzić, czy będące przedmiotem zamówienia dostawy, usługi czy też roboty budowlane są zamówieniami tożsamymi lub bardzo podobnymi do siebie);

2. tożsamość czasowa zamówienia (zamawiający określa pełen zakres przedmiotowych zamówień finansowanych i udzielanych w znanej zamawiającemu perspektywie czasowej, np. rok budżetowy lub okres trwania projektu);

3. tożsamość wykonawcy (sprawdzenie, czy istnieje możliwość wykonania zamówienia przez jednego - tego samego wykonawcę).

W opisanym przypadku nie zachodzi tożsamość przedmiotowa i tożsamość wykonawcy. Zakup oleju opałowego ma zupełnie inne przeznaczenie niż zakup oleju napędowego. Ponadto, sprzedażą tych przedmiotów zamówienia zajmują się zupełnie różne podmioty.

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8, art. 32 ust. 2, ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).