Partnerzy serwisu:
Prawo zamówień publicznych nie definiuje,, jakie dostawy należy uznać za "powtarzające się okresowo". Dla wyjaśnienia tego pojęcia należy zatem posłużyć się poglądami doktryny prawa cywilnego.

Pytanie

Czy dostawa oleju opałowego jest dostawą powtarzającą się okresowo?

Odpowiedź

Dostawy oleju opałowego mają charakter powtarzających się okresowo. Wydaje się, że nie mogą być one w odniesieniu do wielu zamawiających wykonane jednorazowo bez szkody dla efektu ich realizacji.

Definicja dostaw powtarzających się okresowo

Przepisy Prawa zamówień publicznych nie definiują, jakie dostawy należy uznać za "powtarzające się okresowo". Dla wyjaśnienia tego pojęcia należy zatem posłużyć się poglądami doktryny prawa cywilnego. Zgodnie z nimi podstawą ustalenia, czy dane dostawy należy zakwalifikować do powtarzających się okresowo może być stwierdzenie, czy składają się na nie "świadczenia okresowe", rozumiane jako czynności powtarzane cyklicznie, tj. powtarzające się w ściśle określonych, niekoniecznie jednakowych odstępach czasu, realizowane więcej niż jednokrotnie tzn. w sposób powtarzalny.

Wynika to ze stałego zapotrzebowania na dane dostawy, które musi być regularnie zaspokajane poprzez udzielanie zamówień. Pomimo, iż pojedyncze świadczenie okresowe posiada samoistny charakter, jest jednak tylko jednym ze składników danego stosunku zobowiązaniowego, którego zakres wyznacza czas trwania tego stosunku. To odróżnia świadczenia okresowe od świadczenia jednorazowego rozłożonego na raty, w którego przypadku czynnik czasu nie ma wpływu na rozmiar świadczenia i którego zakres jest z góry określony, a poszczególne, świadczone sukcesywnie raty składają się na z góry określoną całość.

Uwaga!

W przypadku świadczeń powtarzających się okresowo bardzo istotne znaczenie ma również fakt, że istotną część tych świadczeń charakteryzuje brak możliwości ich jednorazowego wykonania bez szkody dla zamierzonego efektu ich realizacji.

Podstawa prawna: art. 34 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl