Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie powinien dzielić zamówienia na poszczególne grupy asortymentowe, ponieważ mogłoby to zostać uznane za podział zamówienia na części mający na celu uniknięcie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Pytanie

Czy zamawiający może dokonać zamówienia w formie kilku zamówień asortymentowych na dostawę artykułów spożywczych koniecznych do przygotowywania posiłków? Chodzi o oddzielenie zamówienia na mięso i jego przetwory, warzywa i owoce, pieczywo, nabiał i pozostałe artykuły. Wartość szacunkowa poszczególnych pakietów nie przekracza 14 000 euro, jednak suma wszystkich przekracza tę kwotę. Czy takie działanie nie będzie sprzeczne z art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych?

Odpowiedź

Zamawiający nie powinien dzielić zamówienia na poszczególne grupy asortymentowe, ponieważ mogłoby to zostać uznane za podział zamówienia na części mający na celu uniknięcie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający powinien rozważyć, czy dostawa artykułów spożywczych, którą zamierza zlecić jest dostawą powtarzającą się okresowo oraz czy artykuły, które chce kupić są produktami tego samego rodzaju. Ponieważ Prawo zamówień publicznych nie definiuje żadnego z tych pojęć przy ich interpretacji należy posłużyć się zarówno wypracowanym dotychczas stanowiskiem doktryny jak i własną logiką. W piśmiennictwie przyjmuje się, że najbliższe określeniu "dostawy powtarzające się okresowo" są pojawiające się w prawie cywilnym pojęcia "świadczeń okresowych, świadczeń ciągłych i świadczeń pojedynczych spełnianych ratami."

Zamówienie na dostawy powtarzające się okresowo

Przywołane pojęcia uzależniają rodzaj świadczenia od sposobu w jaki może być ono spełnione. Zamówienie na dostawy powtarzające się okresowo przypomina najbardziej świadczenie okresowe, ponieważ jest to zamówienie, które powtarza się co jakiś czas i nie ma możliwości spełnienia go poprzez jednorazową czynność. Zakup artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków powinien być traktowany właśnie jako tego rodzaju zamówienie, ponieważ zamawiający nie ma faktycznej możliwości dokonania jednorazowego zakupu potrzebnej żywności na cały rok. Wynika to z rodzaju zamawianych produktów, które ze względu na swój charakter są nietrwałe i ulegające zepsuciu.

Dostawy tego samego rodzaju

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie wskazuje też wprost co powinno się rozumieć pod pojęciem "dostaw tego samego rodzaju." Zarówno Komisja Europejska jak i krajowi eksperci wskazują, że należy przyjąć, że "dostawy tego samego rodzaju" to dostawy takich artykułów, które służą do takiego samego lub podobnego użytku, tzn. mają to samo lub zbliżone przeznaczenie. Jednocześnie, żeby uznać, że mamy do czynienia z "dostawą tego samego rodzaju" zamawiający musi mieć możliwość zakupienia zamawianych produktów u jednego dostawcy (inaczej mówiąc w jednym sklepie).

Przykład

Odnosząc opisany przedmiot zamówienia do tak sformułowanej definicji należy uznać, że wskazane w pytaniu artykuły spożywcze są produktami tego samego rodzaju. Wobec tego zamawiający powinien potraktować ich zakup jako całość i tak też obliczyć wartość szacunkową zamówienia.

Sztuczny podział zamówienia na części jest niedozwolony

W przypadku podziału zamawianych artykułów spożywczych na poszczególne asortymenty i zastosowania odmiennych procedur do każdego z tak wyodrębnionych zamówień działanie zamawiającego mogłoby zostać potraktowane przez organy kontrolne jako próba obejścia obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Szacowanie wartości zamówienia na dostawy powtarzające się okresowo

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy zamawiający planuje postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawy powtarzające się okresowo, ma obowiązek ustalić jego wartość szacunkową na podstawie łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju:

- udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo

- których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej dostawie.

Zamawiający może udzielić zamówienia, zarówno w trybie przetargu nieograniczonego jak również zapytania o cenę, ponieważ przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Newsletter Komunikaty.pl: Porady, aktualności - zapisz się i bądź na bieżąco >>

Uwaga!

Należy jednak pamiętać, iż możliwość udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę jest ograniczona jedynie do przypadków, kiedy wartość zamówienia nie przekracza tzw. "progów unijnych". Przy wyższych wartościach najlepszym rozwiązaniem będzie udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. www.portalzp.pl

 • Możliwość czy konieczność żądania dokumentów od wykonawców?

  Zamówienia publiczne
  Zespół Ekspertów Kancelaria Zamówień Publicznych
  Czy w świetle obowiązujących przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może, czy też musi żądać dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu? KIO wydała wyrok w tej sprawie.
 • Informacje o ofertach dodatkowych w protokole

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  We wzorach nie przewidziano wszystkich możliwych sytuacji, jakie mogą mieć miejsce w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Kiedy możliwe wykluczenie członka komisji przetargowej?

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Prawo zamówień publicznych określa w jakich sytuacjach członek komisji przetargowej podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
  Wątpliwości co do bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu o zamówienie publiczne muszą być uzasadnione.
 • Wykonawca tylko raz ma szansę uzupełnić dokumenty

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Obowiązek złożenia dokumentów, które potwierdzają określone okoliczności, spoczywa na wykonawcy. To on musi dołożyć należytej staranności, aby spełnić ten obowiązek, a przez to nie narazić się na negatywne konsekwencje w postaci wykluczenia z postępowania.