Partnerzy serwisu:
We wzorach nie przewidziano wszystkich możliwych sytuacji, jakie mogą mieć miejsce w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

W której części protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego należy zamieścić informację o ofertach dodatkowych złożonych w następstwie złożenia ofert o dwóch identycznych cenach? Protokół z otwarcia ofert był udostępniany wykonawcom na ich wniosek.

Odpowiedź

W zaistniałej sytuacji należy przeanalizować zapisy zamieszczone we wzorze protokołu PN. Przeglądając wzór protokołu widać, że informacje w nim zawarte są ułożone chronologicznie w taki sposób, w jaki przebiega postępowanie. Dlatego też czytelne będzie, jeżeli informacje o ofertach dodatkowych zostaną zamieszczone w protokole po punkcie 9 wzoru protokołu.

Wynika to z chronologii postępowania, gdyż po otwarciu ofert zamawiający jest w stanie stwierdzić, czy należy wezwać wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej. Jednocześnie, może się również zdarzyć, że oferta dodatkowa będzie podlegała odrzuceniu, a taką informację zamieszcza się później w punkcie 12 protokołu. Aby nie zmieniać pozostałej numeracji w protokole, część dotyczącą ofert dodatkowych można oznaczyć np. numerem 11a i zatytułować ją "oferty dodatkowe". Takie rozmieszczenie zapisów spowoduje również, że wcześniejsze części protokołu, w tym informacje z otwarcia ofert zamieszczone w protokole, które otrzymali wykonawcy, pozostaną bez zmian. Jednocześnie autor chciałby podkreślić, że zamieszczenie omawianych informacji w innej części protokołu nie będzie błędem, jednak może okazać się mniej czytelne biorąc pod uwagę budowę wzoru protokołu.

Uwaga!

We wzorach nie przewidziano wszystkich możliwych sytuacji, jakie mogą mieć miejsce w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale należy pamiętać, że są to tylko wzory, które określają minimalną zawartość protokołu i zamawiający ma prawo do zamieszczania w nich dodatkowych informacji. www.portalzp.pl

 • Kiedy możliwe wykluczenie członka komisji przetargowej?

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Prawo zamówień publicznych określa w jakich sytuacjach członek komisji przetargowej podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
  Wątpliwości co do bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu o zamówienie publiczne muszą być uzasadnione.
 • Upadłość członka konsorcjum nie zwalnia pozostałych członków z wykonania zamówienia

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W przypadku upadłości jednego z wykonawców zobowiązanie z tytułu umowy w sprawie zamówienia publicznego trwa nadal pomiędzy zamawiającym a pozostałymi uczestnikami konsorcjum. Ich zobowiązania zawarte w umowie nie wygasają.
  Umowa konsorcjum nie może wyłączyć obowiązku ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia publicznego.
 • Zamawiający nie może wskazać nazwy konkretnego producenta

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia jest wyjątkiem od reguły. W każdym przypadku, gdy zamawiający ma możliwość opisania przedmiotu zamówienia bez konieczności posłużenia się nazwami własnymi, to powinien tak postąpić.
  Zamawiający nie może wskazać nazwy konkretnego producenta. A co jeśli taka konieczność wynika ze specyfiki zamówienia?
 • Wykonawca tylko raz ma szansę uzupełnić dokumenty

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Obowiązek złożenia dokumentów, które potwierdzają określone okoliczności, spoczywa na wykonawcy. To on musi dołożyć należytej staranności, aby spełnić ten obowiązek, a przez to nie narazić się na negatywne konsekwencje w postaci wykluczenia z postępowania.