Partnerzy serwisu:
Obowiązek złożenia dokumentów, które potwierdzają określone okoliczności, spoczywa na wykonawcy. To on musi dołożyć należytej staranności, aby spełnić ten obowiązek, a przez to nie narazić się na negatywne konsekwencje w postaci wykluczenia z postępowania.

Pytanie

Zamawiający po sprawdzeniu ofert wezwał jednego z wykonawców do uzupełnienia dokumentów - wykazu potencjału technicznego (wykaz nie został załączony przez wykonawcę do oferty) . Wykonawca w terminie uzupełnił wykaz podając w kolumnie tabeli "Podstawa dysponowania zasobami" - użyczenie. Jednocześnie załączył oświadczenie (w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) podmiotu trzeciego o oddaniu do dyspozycji na czas trwania zamówienia wymaganego potencjału technicznego. Załączone oświadczenie zgodnie z art. 26 ust 2 lit.b powinno mieć formę pisemną. Czy w tym przypadku zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia samego zobowiązania?

Odpowiedź

W opisanym przypadku nie jest możliwe ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentu na potwierdzenie tego samego warunku udziału w postępowaniu (warunku dysponowania potencjałem technicznym).

Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw może mieć miejsce tylko jeden raz. Jeżeli wykonawca raz wezwany do uzupełnienia konkretnego dokumentu (np. wcześniej w ogóle niezłożonego) przedkłada dokument nie potwierdzający spełniania warunku, zamawiający nie ma prawa ponownie żądać jego uzupełnienia.

To wykonawca musi zadbać żeby jego dokumenty spełniały wszystkie warunki

Przepis art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych kreuje wprawdzie dla zamawiającego obowiązek wezwania do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów, w przypadku ich niezłożenia, jednakże nie rodzi to po stronie zamawiającego obowiązku podejmowania dalszych (innych) czynności, które doprowadzą w efekcie do potwierdzenia przez wykonawcę, iż spełnia warunek udziału. Obowiązek złożenia dokumentów, które potwierdzają określone okoliczności, spoczywa na wykonawcy i to on musi dołożyć należytej staranności, aby temu obowiązkowi zadośćuczynić, a przez to nie narazić się na negatywne konsekwencje w postaci wykluczenia z postępowania.

Uwaga!

Skoro wykonawca wezwany do uzupełnienia odpowiedniego wykazu, mającego potwierdzić potencjał techniczny, zdecydował się polegać na potencjale podmiotu trzeciego, to do niego należał obowiązek udowodnienia możliwości dysponowania tym potencjałem przez złożenie co najmniej pisemnego zobowiązania, a nie kopii. www.portalzp.pl