Partnerzy serwisu:
W przypadku wątpliwości co do oferty pierwszym krokiem powinno być skierowanie do wykonawcy wniosku o wyjaśnienie rozbieżności, na podstawie regulacji z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopiero uzyskane wyjaśnienia mogą wskazać prawidłową dalszą drogę postępowania z badaną ofertą

Pytanie

Wykonawca wpisał w ofercie, iż parametr oferowanego urządzenia zgadza się z wymaganiami zamawiającego. Z dokumentu złożonego na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego wynika jednak, że parametr ten ma inną wartość, jednak też spełniającą wymagania określone przez zamawiającego. Jak powinien postąpić zamawiający? Czy należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia prawidłowego dokumentu potwierdzającego właściwości urządzenia, które wykonawca deklaruje w ofercie? Czy też wezwać wykonawcę do wyjaśnień i zaakceptować treść wyjaśnień wskazujących, że wykonawca popełnił omyłkę pisarską przy sporządzaniu oferty?

Odpowiedź

W sytuacji opisanej w pytaniu pierwszym krokiem powinno być skierowanie do wykonawcy wniosku o wyjaśnienie rozbieżności, na podstawie regulacji z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopiero uzyskane wyjaśnienia mogą wskazać prawidłową dalszą drogę postępowania z badaną ofertą.

Wyjaśnienia wykonawcy

Jeżeli w ramach wyjaśnień wykonawca wykaże, że dołączył niewłaściwy dokument potwierdzający okoliczność spełniania przez oferowaną dostawę wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wówczas właściwym krokiem będzie wezwanie do uzupełnienia dokumentu prawidłowego, zgodnie z dyspozycją z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jeżeli w wyniku wyjaśnień dojdzie do zdefiniowania omyłki w samej ofercie wówczas należy ją poprawić. Jednak w omawianych okolicznościach najwłaściwsza wydaje się być poprawa na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i potraktowanie omyłki jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty.

Omyłka pisarska to, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego z 27 czerwca 2008 r., (sygn. akt XII Ga 206/08), "(...) niezamierzona niedokładność nasuwająca się każdemu, bez przeprowadzania dodatkowych ustaleń. Może to być błąd literowy, widoczne niezamierzone opuszczenie wyrazu, czy inny błąd, wynikający z przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego, a niespowodowany uchybieniem merytorycznym. (...)"

W tym miejscu warto podkreślić, że poprawienie omyłki w ofercie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych może mieć miejsce gdy:

- niezgodność ma charakter omyłki, a nie celowego działania wykonawcy i

- poprawienie omyłki nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty.

Zdaniem UZP

Jak wskazano w opinii Urzędu Zamówień Publicznych pt:."Omyłki i błędy w ofertach wykonawców - analiza na przykładzie orzecznictwa sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej":

(...) Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej punktem odniesienia przy ocenie dopuszczalności dokonania poprawy jest odniesienie dokonanej poprawy do całości oferowanego przez wykonawcę świadczenia. Okoliczność, że zmiana miałaby dotyczyć elementów przedmiotowo istotnych umowy lub elementów uznanych za istotne przez zamawiającego, a nawet fakt, że skutkiem dokonanej poprawy miałaby być zmiana ceny oferty, nie stanowi okoliczności uniemożliwiających dokonanie poprawy na postawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Znaczenie ma bowiem, czy poprawienie omyłki w sposób istotny zmienia treść oferty w znaczeniu treści oświadczenia woli wykonawcy, a nie czy tkwi w jej istotnych postanowieniach. Zamawiający jest zobowiązany poprawić omyłkę w szczególności wtedy, gdy sposób, w jaki ma być dokonana poprawa wynika z innych elementów składających się na ofertę, przy czym nie jest wykluczone, że w pewnych okolicznościach poprawienie omyłki będzie miało miejsce po uzyskaniu od wykonawcy wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Przywołany przepis art. 87 ust. 1 ustawy Pzp określa również granice w zakresie możliwości poprawienia omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wskazując, iż niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. A zatem, nie jest możliwe poprawienie oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp w sytuacji, w której prowadziłoby to do negocjacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą (...)."

Uwaga!

Odrzucenie oferty, która de facto spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wydaje się w opisanym przypadku właściwe.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 3, ust. 4, art. 87 ust. 1, ust. 2 pkt 2, pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 z późn. zm.)

www.portalzp.pl