Partnerzy serwisu:
Zamawiający powinien poprawić omyłkę polegającą na podaniu ceny brutto z trzema miejscami po przecinku na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie

Zamawiający wymagał w siwz, aby cenę oferty wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca podał cenę brutto z trzema miejscami po przecinku. Czy zamawiający powinien poprawić cenę brutto jako omyłkę czy odrzucić ofertę wykonawcy?

Odpowiedź

Zamawiający powinien poprawić omyłkę polegającą na podaniu ceny brutto z trzema miejscami po przecinku na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Orzecznictwo KIO

Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 26 stycznia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 8/09), "ceny przedstawione przez wykonawcę w ofercie powinny zostać określone z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Jednak jeśli cena jednostkowa netto i brutto miałaby być taka sama, możliwe jest wyrażenie ceny jednostkowej w tysięcznych i dziesięciotysięcznych częściach złotego."

Poprawianie innych omyłek

Korekta ceny powinna być dokonana na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 lub art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (w zależności od zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Należy przypomnieć, że w obecnym stanie prawnym, do obowiązków zamawiającego należy określenie w siwz sposobu poprawy omyłek (w tym rachunkowych i tzw. "innych").

Jeżeli w siwz zapisano np., iż "Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.", a ponadto podano sposób zaokrąglania np. "Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza" (lub podobnie) wówczas - przy podaniu tej ceny z 3 lub więcej miejscami po przecinku zamawiający ma obowiązek dokonania korekty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jako "innej omyłki", stosując sposób zaokrąglenia wynikający z ww. siwz. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce >>

Jeśli cena natomiast wynika z prostego przeniesienia, np. z kosztorysu ofertowego (gdzie ceny za poszczególne pozycje były podawane z trzema miejscami po przecinku), wówczas możliwa będzie jej korekta na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, m.in. dlatego, że taka korekta jest na ogół dokonywana z zastosowaniem działań arytmetycznych polegających na mnożeniu ceny jednostkowej przez ilość jednostek w danej pozycji. Uzyskany w ten sposób wynik zamawiający powinien zaokrąglić do pełnych groszy.

Podstawa prawna: art. 87 ust. 2, pkt 2, pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907)

www.portalzp.pl