Partnerzy serwisu:
Termin na uzupełnienie dokumentów pozostaje w dyspozycji zamawiającego i dopóki go nie zmieni, wykonawca ma obowiązek przestrzegania terminu. Jeżeli go nie zachowa musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami swojego zaniechania.

Pytanie

Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie. Wykonawca zawnioskował o wydłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów. Czy zamawiający ma prawo wydłużyć ten termin?

Odpowiedź

Zamawiający ma prawo - choć nie wynika to wprost z ustawy Prawo zamówień publicznych - na wniosek wykonawcy, a nawet samodzielnie, przedłużyć termin wskazany w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów. Powinno to wówczas nastąpić przed upływem pierwotnego terminu na uzupełnienie. Wniosek wykonawcy też musi wpłynąć przed upływem tak wyznaczonego terminu na uzupełnienie.

Przedłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów

Podejmując decyzję o przedłużeniu terminu na uzupełnienie dokumentów należy rozważyć m.in. czy wyznaczony termin nie jest zbyt krótki. Może to bowiem uniemożliwić uzupełnienie dokumentów. W konsekwencji wybór oferty rzeczywiście najkorzystniejszej, mógłby naruszyć zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji, poprzez brak zagwarantowania innemu wykonawcy złożenia uzupełnień w takim samym czasie niż został zagwarantowany innym wykonawcom.

Uwaga!

Przesunięcie terminu na uzupełnienie dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie narusza zasady jednokrotnego wzywania do uzupełnienia. Najnowsze informacje z zakresu Pzp co wtorek na Twojej skrzynce. Zapisz się na newsletter!

Termin na uzupełnienie pozostaje w dyspozycji zamawiającego i dopóki go nie zmieni, wykonawca ma obowiązek przestrzegania terminu. Jeżeli go nie zachowa musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami swojego zaniechania. Milczenie zamawiającego nie może być potraktowane jako zgoda na przedłużenie terminu (np. wyrok KIO z 14.10.2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1048/08).

Kiedy zmiana jest niedopuszczalna?

Zmiana uprzednio wyznaczonego terminu na uzupełnienie dokumentów jest jednak niedopuszczalna w przypadku jego upływu. Zamawiający nie narusza zasady uczciwej konkurencji czy też równego traktowania wykonawców, jeżeli wydłuża termin na uzupełnienie dokumentów przed jego upływem. Sytuacja odwrotna miałaby miejsce wówczas, gdyby zamawiający wyznaczył różne terminy poszczególnym wykonawcom lub np. wydłużył termin jednemu wykonawcy odmawiając innym. Działania zamawiającego powinny zmierzać do wyboru najkorzystniejszej oferty, a nie eliminacji poszczególnych wykonawców poprzez np. wykluczenie ich z postępowania wskutek wyznaczenia im krótkiego terminu na uzupełnienie brakujących czy też błędnych dokumentów, ale też np. poprzez odmowę przesunięcia tego terminu.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl