Partnerzy serwisu:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

Pytanie

Jeżeli zamawiający nie wymaga podania w ofercie modelu, typu, nazwy asortymentu, a wymaga załączenia kart katalogowych, to czy zamawiający może w wyniku uzupełnienia uzyskać nowe karty katalogowe na nowy model/typ asortymentu?

Odpowiedź

W powyższej sytuacji karty katalogowe są jedynymi dokumentami, z których zamawiający może posiąść wiedzę o oferowanym przez danego wykonawcę asortymencie. W związku z tym powinny one potwierdzać spełnienie wszystkich wymogów zawartych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dlatego karty katalogowe podlegają uzupełnieniu. Uzupełnianie to nie może w istocie prowadzić do złożenia nowej oferty, obejmującej inny niż pierwotnie asortyment.

Dokumenty od wykonawców

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, potwierdzających spełnianie:

- warunków udziału w postępowaniu

- przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

Powyższe dokumenty zostały określone w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane. Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać m.in. próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego.

Uwaga!

Jednocześnie zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę, który w określonym terminie nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do tzw. ich uzupełnienia, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Uzupełnianie kart katalogowych

W omawianym przypadku karty katalogowe są jedynymi dokumentami, z których zamawiający może posiąść wiedzę o oferowanym przez danego wykonawcę asortymencie, stąd należy uznać, iż powinny one potwierdzać spełnienie wszystkich wymogów zawartych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Biorąc powyższe pod uwagę karty katalogowe podlegają uzupełnieniu, ale w mojej ocenie uzupełnianie to nie może w istocie prowadzić do złożenia nowej oferty, obejmującej inny niż pierwotnie asortyment. Podkreślenia wymaga, że w postępowaniu wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a zmienić ją lub wycofać może jedynie przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zobowiązany jest zachować zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Dopuszczenie możliwości zmiany oferowanego asortymentu już po upływie terminu składania ofert, gdy znane są oferty innych wykonawców, prowadziłoby w istocie do uprzywilejowania jednego wykonawcy i naruszenia wspomnianych zasad.

Podstawa prawna: art. 25, art. 26 ust. 3, art. 82, art. 89 ust. 1 pkt. 1, art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.); rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231). www.portalzp.pl