Partnerzy serwisu:
W przypadku gdy jedna ze stron transmisji informacji przekazywanej za pośrednictwem faxu nie potwierdza jej otrzymania, ciężar dowodu, iż oświadczenie zostało złożone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, spoczywa na przekazującym.

Dowód w postaci raportu z transmisji faxem stanowi domniemanie prawne, że oświadczenie nadawcy doszło do adresata w sposób pozwalający mu zapoznać się z jego treścią.

Skuteczność informacji przesłanej faxem była przedmiotem szeregu wyroków wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą. Generalną tezą wynikającą z orzecznictwa KIO jest ustalenie, że ryzyka związane z brakiem otrzymania informacji przekazanej za pośrednictwem faxu (o ile ten sposób komunikacji był przez zamawiającego dopuszczony postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia) z powodu awarii technicznej faxu ponosi strona, do której urządzenie należy.

Z brzmienia art. 27 ust. 2* ustawy Prawo zamówień publicznych wynika, że warunkiem konieczności potwierdzenia otrzymania faksu jest takie żądanie ze strony wysyłającej ten faks. Zgodnie z dominującym w doktrynie poglądem, potwierdzenie odbioru może być przesłane w dowolnej, dopuszczonej przez zamawiającego formie.

W przypadku gdy jedna ze stron transmisji informacji przekazywanej za pośrednictwem faxu nie potwierdza jej otrzymania ciężar dowodu, iż oświadczenie zostało złożone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, spoczywa na przekazującym.

Powyższe potwierdza na przykład wyrok z dnia 15 stycznia 2007 r. (sygn. akt: UZP/ZO/0-12/07), w którym skład orzekający w uzasadnieniu wskazał, że do obowiązków wykonawcy należało zabezpieczenie funkcjonowania faksu, a skoro tego nie zrobił, uchybił terminowi na złożenie odwołania. Porady ekspertów oraz najnowsze informacje z zakresu Pzp. Zapisz się na newsletter!

We wskazanej sprawie odrzucono odwołanie jako wniesione po terminie, gdyż wykonawca obliczał termin od dnia, w którym otrzymał informację o wyborze konkurencyjnej oferty, a nie od dnia, kiedy mógł otrzymać tę informację, gdyby nie techniczne problemy z posiadanym przez wykonawcę faksem.

Natomiast w wyroku z dnia 16 kwietnia 2007 r. (sygn. akt: UZP/ZO/0-389/07) ustalono, że w przypadku dotarcia materialnego nośnika informacji do urządzenia pozostającego pod kontrolą adresata w taki sposób, że stworzona została możliwość zapoznania się z treścią przekazu, doręczenie uznać należy za skuteczne, choćby np. uszkodzony automat nie wydrukował tekstu z powodu awarii czy braku papieru.

* Art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi: "Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania".

 • Wpisanie złej daty w formularzu oferty - oczywista omyłka pisarska?

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny
  Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części.
  Wpisanie złej daty może zostać zakwalifikowana jako oczywista omyłka pisarska.
 • WZÓR wniosku o udzielenie informacji z publicznego otwarcia ofert

  Prawo zamówień publicznych
  Marek Okniński
  Ustawodawca zobowiązał zamawiającego do przekazania informacji z publicznego otwarcia ofert wykonawcom, którzy nie byli obecni przy ich otwieraniu. Pobierz WZÓR wniosku o udzielenie informacji z publicznego otwarcia złożonych ofert.
  Każdy zainteresowany może wziąć udział w otwarciu ofert przetargowych.
 • SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

  Zamówienia publiczne
  Andrzej Łukaszewicz
  W dniu 24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 8 listopada 2013 r. Ustawa ta zawiera szereg istotnych przepisów dotyczących ochrony praw podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówień publicznych, które muszą znaleźć swoje odbicie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
  Roboty budowlane
 • Awaria platformy aukcyjnej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W systemie zamówień publicznych platformy aukcyjne wykorzystywane są w procedurze licytacji elektronicznej lub w czasie prowadzenia aukcji elektronicznej. Zdarzają się sytuacje, że awaria platformy aukcyjnej prowadzi do unieważnienia prowadzonej procedury.
  Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej?