Informacja z banku nie musi być podpisana

Marek Okniński
18.12.2020 15:45
A A A
Ustawa Pzp

Ustawa Pzp (fot.Shutterstock)

W wyroku z dnia 1 czerwca 2018 r. sygn. akt: KIO 941/18 Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że informacja zaczerpnięta z systemu informatycznego banku w dalszym ciągu pozostaje informacją pochodzącą od banku i powinna być uwzględniona przy ocenie spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać między innymi informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert[1].

W przypadku, gdy z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć w/w dokumentów, stosownie do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 26 ust. 2c) zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

W wyroku z dnia 1 czerwca 2018 r. sygn. akt: KIO 941/18 Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że informacja zaczerpnięta z systemu informatycznego banku w dalszym ciągu pozostaje informacją pochodzącą od banku i powinna być uwzględniona przy ocenie spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej jest to niewątpliwie informacja określająca wysokość środków finansowych, którymi dysponuje i obraca dany podmiot, a dyskredytowanie informacji przedstawionej w takiej formie nie jest zasadne. W tym zakresie Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła analogiczne stanowisko przedstawione przez Izbę w wyroku - z l marca 2018 r. sygn. akt 171/18. Pojęcie „informacja banku", jest szerszym pojęciem niż opinia czy zaświadczenie. Informacją taką może być zarówno zaświadczenie podpisane przez upoważnionego pracownika banku, jak i niewymagający podpisu dokument wygenerowany przez system bankowy. Ponadto warto zauważyć, że zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 2020 póz. 1896) nie jest wymagane opatrzenie wydruku z rachunku bankowego wygenerowanego elektronicznie pieczęcią banku ani też podpisem.

                                                                                               Autor: Marek Okniński

 [1] § 2 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282).