W jaki sposób wadium powinno złożyć konsorcjum?

Marcin Melon
29.11.2007 16:09
A A A
Przetarg

Przetarg

W przypadku robót budowlanych, kiedy to najczęściej mamy do czynienia z ofertą konsorcjum zamawiający często wymagają złożenia wadium czy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Konsorcjum firm złożyło ofertę w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia była budowa drogi. Zamawiający zażądał w SIWZ złożenia wadium w wysokości 20 tys. złotych. Konsorcjum dołączyło do oferty gwarancje wadialną wystawioną na jednego z członków konsorcjum. Zamawiający wykluczył konsorcjum z postępowania. Jego zdaniem gwarancja nie zabezpieczała oferty konsorcjum. Powinna być wystawiona na konsorcjum a nie na jego członka. Czy zamawiający postąpił w tej sytuacji zgodnie z prawem?

Zdaniem Sądu Okręgowego w Poznaniu, sygn. II Ca 489/06 o ile zamawiający nie zwarł w SIWZ wyraźnego wymogu, że każdy z członków konsorcjum ma oddzielnie wnieść wadium, złożenie gwarancji wadialnej wystawionej na rzecz jednego z członków konsorcjum jest wystarczającym zabezpieczeniem oferty.". Wykonawcy wspólnie ubiegający się Arbitrów zamówienie muszą, zatem bardzo precyzyjnie czytać wymogi zawarte w specyfikacji. Zespół Arbitrów w wyroku z 24.01.2006 sygn. UZP/ZO/0-149/06 był jeszcze bardziej rygorystyczny stwierdził, że jeżeli gwarancja wadialna wystawiona jest na jednego z członków konsorcjum jest wadliwa i konsorcjum należy wykluczyć. Jednak takie stanowisko jest niewłaściwe. Wykonawcy zakładając konsorcjum mają w kwestii wadium pełną dowolność i nie ma znaczenia, kto wniesie wadium. Zamawiający narzucając w SIWZ, który z członków konsorcjum ma wnieść wadium przekracza swoje kompetencje i dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji podważając istotę konsorcjum. To, bowiem od członków konsorcjum zależy, który z nich wniesie wadium. Tezę tą potwierdza chociażby wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie sygn. akt VI Ca 527/05.