Partnerzy serwisu:
Wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy, zatem musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy, kwota wadium musi zostać zaksięgowana przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z rachunku bankowego wynika, iż kwota wadium została zaksięgowana po terminie składania ofert, Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą)

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia oraz zapytania o cenę dowód niesienia wadium musi zostać załączony do oferty.

W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wadium wnosi się w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zaproszeniu przekazywanym Wykonawcom zakwalifikowanym do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej.

Kiedy Zamawiający żąda wniesienia wadium? Zamawiający prowadzący postępowanie o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, żąda od wykonawców, aby ich oferty zostały zabezpieczone wadium. W przypadku zamówień o wartości poniżej wskazanych kwot, Zamawiający samodzielnie decyduje, czy żądać od Wykonawców wniesienia wadium. W przypadku żądania wadium, Zamawiający zobowiązany jest do stosowania art. 45-46 ustawy Pzp. Nie może zatem żądać wadium w kwocie przekraczającej granice określone w art. 45 ust. 4 Pzp oraz w innej formie niż przewidziana w art. 45 ust. 6 Pzp.

Jak określić wysokość wadium? Zamawiający określają wysokość wadium mając na uwadze art. 45 ust. 4 Pzp. Wysokość wadium musi mieścić się w granicach 0,5% - 3% wartości zamówienia, gdzie za wartość zamówienia ustawodawca rozumie wartość szacunkową netto zamówienia. W przypadku zamówień, gdzie Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, wysokość wadium określa się oddzielnie dla każdej części, mając na uwadze granice określone w Ustawie.

Zapamiętaj:

Jeżeli jako Zamawiający decydujesz się na żądanie wadium o najmniejszej wartości przewidzianej w Ustawie (0,5% wartości zamówienia), w przypadku, gdy obliczona wartość wadium zawiera grosze, zawsze zaokrąglaj ją "w górę" (np. 21.500,03 zł zaokrąglaj do 21.501,00 zł.). W przypadku zaokrąglenia "w dół" obliczona kwota nie będzie mieścić się w ustawowych granicach, co spowoduje konieczność unieważnienia postępowania.

Jeżeli jako Zamawiający decydujesz się na żądanie wadium o największej wartości przewidzianej w Ustawie (3% wartości zamówienia), w przypadku, gdy obliczona wartość wadium zawiera grosze, zawsze zaokrąglaj ją "w dół" (np. 21.500,95 zł zaokrąglaj do 21.500,00 zł.). W przypadku zaokrąglenia "w górę" obliczona kwota nie będzie mieścić się w ustawowych granicach, co spowoduje konieczność unieważnienia postępowania.

W jakiej formie należy wnieść wadium? Formy wnoszenia wadium zostały wymienione w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, n a numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego, dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty w postaci oryginału lub kopii. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach, do oferty musi zostać załączony oryginał dowodu wniesienia wadium.

Zapamiętaj:

Zamawiający w SIWZ powinien wymagać, aby w przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 pkt 2)-5), dokument zawierał wskazanego w SIWZ beneficjenta wadium oraz zapis dotyczący terminu wypłaty kwoty wadialnej w przypadku konieczności zatrzymania wadium. Termin wypłaty wadium, powinien zostać określony przez Zamawiającego w SIWZ.

Kiedy Zamawiający zwraca wadium? Ustawa przewiduje zwrot wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu oraz Wykonawcy, którego oferta została odrzucona.

Z powyższego wynika, że Wykonawca niewykluczony z postępowania lub Wykonawca, którego oferta nie została odrzucona, nie otrzyma zwrotu wadium przed zakończeniem postępowania lub upływem terminu związania ofertą.

Ustawa precyzuje także, kiedy Zamawiający automatycznie zwraca wadium. Wadium zostaje zwrócone automatycznie w przypadku upływu terminu związania ofertą oraz zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzez zawarcie umowy lub jego unieważnienie.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, jest ono zwracane wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Czy można ponownie żądać wadium? Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium od Wykonawców, którym zwrócono wadium na wniosek Wykonawcy po jego uprzednim wykluczeniu lub odrzuceniu jego oferty, w sytuacji, kiedy w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zapamiętaj:

W przypadku żądania ponownego wniesienia wadium kwota wadium musi być równa pierwotnej kwocie wadium. Wykonawca ma prawo wnieść ponownie wadium w innej formie niż uczynił to uprzednio.

Kiedy Zamawiający zatrzymuje wadium? Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie

Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)

 • Gwarancja wadialna wystawiona przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe

  Zamówienia publiczne
  Autor: Marek Okniński
  Wykonawca składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może wnieść wadium przetargowe między innymi w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
  Przetarg
 • W jaki sposób wadium powinno złożyć konsorcjum?

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  W przypadku robót budowlanych, kiedy to najczęściej mamy do czynienia z ofertą konsorcjum zamawiający często wymagają złożenia wadium czy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  Przetarg
 • Wadium przetargowe

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W przypadku, gdy wartość udzielanego zamówienia publicznego przekracza równowartość kwot, od których powstaje obowiązek publikacji ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (dla zamawiających z sektora administracji państwowej 137.000 , a z sektora samorządowego 211.000 ) koniecznym staje się wniesienie wadium przez wykonawców startujących w przetargu.
  Przetarg