Partnerzy serwisu:
Wykonawca składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może wnieść wadium przetargowe między innymi w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium przetargowe może zostać wniesione wyłącznie w formie zawartej we wskazanym przepisie. Zamawiający nie może jednak ograniczyć, poprzez zapisy zawarte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prawa wykonawcy do wyboru formy wniesienia wadium spośród określonych w katalogu zawartym w art. 45 ust. 6. Nie jest również możliwe poszerzenie zawartego w ustawie katalogu dopuszczalnych form wnoszenia wadium przetargowego.

Jedną z dopuszczalnych form wniesienia wadium jest gwarancja ubezpieczeniowa. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa jednak czy wystawcą gwarancji musi być ubezpieczycie krajowy.

Zapamiętaj!

Możliwe jest zabezpieczenie oferty przetargowej wadium wniesionym w formie gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe.

Podmiot udzielający gwarancji nie musi mieć również oddziału na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jednak dla ważności gwarancji wystawionej przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe powinny zostać spełnione wymogi zawarte w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1151 z późn. zm.).

Zgodnie ze wskazaną ustawą zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej może wykonywać działalność ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli uzyskał odpowiednie zezwolenie na wykonywanie tej działalności w państwie, w którym ma swoj1ą siedzibę. Wykonywanie działalności przez zagraniczny zakład ubezpieczeń podlega nadzorowi właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym ma on swoją siedzibę.

Stosownie do wymogu zawartego w art. 132 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej może wykonywać działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w inny sposób niż przez oddział w ramach swobody świadczenia usług, po otrzymaniu przez organ nadzoru od właściwych organów państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na terenie którego znajduje się siedziba zakładu ubezpieczeń:

1) zaświadczenia potwierdzającego, że zakład ubezpieczeń posiada środki na pokrycie marginesu wypłacalności;

2) informacji o grupach ubezpieczeń, na wykonywanie których posiada on zezwolenie;

3) informacji o rodzaju ryzyk, które taki zakład ubezpieczeń zamierza ubezpieczać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla ważności udzielonej gwarancji konieczne jest również aby towarzystwo ubezpieczeniowe znajdowało się na liście towarzystw, które notyfikowały w Polsce swoją działalność poprzez złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego formalnego zgłoszenia. Komisja na swoich stronach internetowych publikuje listę zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych, które przeszły procedurę notyfikacji.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1151 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

 • Zasady wnoszenia wadium

  Zamówienia publiczne
  Autor: Łukasz Korba
  Wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy, zatem musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy, kwota wadium musi zostać zaksięgowana przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z rachunku bankowego wynika, iż kwota wadium została zaksięgowana po terminie składania ofert, Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą)
 • Wadium przetargowe

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W przypadku, gdy wartość udzielanego zamówienia publicznego przekracza równowartość kwot, od których powstaje obowiązek publikacji ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (dla zamawiających z sektora administracji państwowej 137.000 , a z sektora samorządowego 211.000 ) koniecznym staje się wniesienie wadium przez wykonawców startujących w przetargu.
  Przetarg