Partnerzy serwisu:
W przypadku, gdy wartość udzielanego zamówienia publicznego przekracza równowartość kwot, od których powstaje obowiązek publikacji ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (dla zamawiających z sektora administracji państwowej 137.000 , a z sektora samorządowego 211.000 ) koniecznym staje się wniesienie wadium przez wykonawców startujących w przetargu.

Kwota żądanego przez zamawiającego wadium musi mieścić się w granicach od 0,5% do 3% wartości zamówienia.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) określa zamknięty katalog form w których można wnieść wadium przetargowe.

Zgodnie z art. 45 ust. 6 wskazanej ustawy, wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4).

W związku z dyspozycją zawartą w art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium przetargowego nie można wpłacać w kasie zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

Wykonawcy wnosząc wadium przelewem bankowym muszą pamiętać, że dla ważności wadium nie wystarczy dokonanie przelewu w terminie wyznaczonym na jego wpłatę, koniecznym jest aby wpłacone środki zostały uznane na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przeciwnej sytuacji zamawiający ma obowiązek wykluczenia wykonawcy, z powodu nie wniesienia wadium (art. 24 ust. 2 pkt. 4 PZP). Zatem przelew musi zostać wykonany z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż usprawiedliwianie opóźnienia w zaksięgowaniu kwoty wadium opieszałością banków nie może być przez zamawiającego uwzględnione.

W odniesieniu do postępowań, których wartość nie przekracza kwot, od których powstaje obowiązek żądania wadium, zamawiający ma fakultatywną możliwość postawienia wymogu wniesienia przez wykonawców wadium przetargowego. W przypadku skorzystania z tego prawa zamawiający musi jednak przestrzegać norm zawartych w ustawie PZP i nie może żądać wadium w innych formach niż wskazane powyżej, w innej wysokości lub na innych zasadach niż określone w art. 45 i art. 46 ustawy PZP.

Zmiana zasad zwrotu wadium

W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od 11 czerwca 2007r. (tj. od daty wejścia w życie nowelizacji ustawy PZP) zmianie uległy zasady zwrotu wadium.

Dotychczas wykonawcy, którzy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o zwrot wadium tracili prawo do wniesienia protestu. Nowelizacja dokonała istotnej zmiany w tym zakresie.

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym wykonawcy, których oferty zostały odrzucone lub, którzy zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu mogą skierować do zamawiającego wniosek o zwrot wadium jednak konsekwencją takiego działania nie jest już utrata prawa do wniesienia protestu.

Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wniesienia protestu również przez wykonawcę, który złożył uprzednio wniosek o zwrot wadium.

Natomiast w przypadku, gdy w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniona zostanie czynność odrzucenia oferty lub wykluczenia wykonawcy, wadium przetargowe musi zostać wniesione ponownie - w przeciwnym wypadku wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

W ocenie ustawodawcy wprowadzona zmiana zasad zwrotu wadium ma pomóc szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom, którzy w większości przypadków wnoszą wadium w formie pieniężnej. Wadą przyjętego rozwiązania jest jednak pozostawienie zamawiającemu swobody w wyznaczaniu terminu ponownego wniesienia wadium, co oznacza, że można ustalić np. termin jednodniowy, który w praktyce jest bardzo trudny do dochowania szczególnie w przypadku wnoszenia wadium w formie przelewu bankowego.

Ponadto należy zauważyć, iż ustawa Prawo zamówień publicznych nadal nie przewiduje możliwość uzupełniania oferty w zakresie związanym z wniesionym wadium - w tym również, co do dowodu potwierdzającego jego wniesienie. Zawarty w art. 26 ust. 3 ustawy obowiązek wzywania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów nie obejmuje dowodu wniesienia wadium przetargowego.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)

 • Zasady wnoszenia wadium

  Zamówienia publiczne
  Autor: Łukasz Korba
  Wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy, zatem musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy, kwota wadium musi zostać zaksięgowana przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z rachunku bankowego wynika, iż kwota wadium została zaksięgowana po terminie składania ofert, Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą)
 • Gwarancja wadialna wystawiona przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe

  Zamówienia publiczne
  Autor: Marek Okniński
  Wykonawca składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może wnieść wadium przetargowe między innymi w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
  Przetarg