Treść gwarancji wadialnej

Marcin Melon
01.02.2010 15:45
A A A
W ocenie Zespołu Arbitrów i KIO wadium ma rolę zabezpieczenia udziału w postępowaniu i skutkiem złożenia wadliwego dokumentu w tym zakresie jest uznanie, że zaistniała wada skutkująca wykluczeniem na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.

Złożenie dokumentu nie spełniającego wymogów dla realizacji uprawnienia Zamawiającego opisanego art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy kwalifikowane, więc być powinno jako nie złożenie wadium. Sytuacji tej nie można naprawić w drodze uzupełnienia dokumentu zawierającego błędy w rozumieniu art. 26 ust. 3 ustawy. (sygn. akt UZP/ZO/0-301/07).

Dokument gwarancji bankowej powinien zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wypłaty kwoty określonej w gwarancji, na pisemne (pierwsze) żądanie zamawiającego. Gwarancja bankowa winna określać warunki zapłaty przez bank-gwaranta świadczenia pieniężnego na rzecz beneficjenta gwarancji. Przesłanki zatrzymania wadium (wraz z odsetkami) zostały określone w art. 46 ust. 4 a i 5 Pzp. Postanowienia w tym zakresie, zarówno SIWZ, jak i gwarancji bankowej winny być co do treści zgodne z tym przepisem (przytaczać treść tego przepisu, bądź na ten przepis wskazywać), winny być jednoznaczne i nie budzić wątpliwości. (sygn. akt: KIO/UZP167/08).

Jeżeli zamawiający w SIWZ wymaga w przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej, by gwarancja ta zawierała zapisy gwarantujące wypłatę kwot wadium na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w art. 46 ust. 4 i 5 ustawy pzp to taki zapis stawia wykonawcom warunek złożenia wadium w postaci gwarancji "na pierwsze żądanie". Jeżeli bank uzależnia zapłatę od dokonania czynności sprawdzających, które mają wykazać ewentualną zasadność żądania beneficjenta to takie ukształtowanie gwarancji bankowej w ocenie Zespołu Arbitrów jest niezgodne z prawem. Gwarant stawiając konieczność udokumentowania przyczyn żądania zapłaty wadium stwarza dla Zamawiającego niebezpieczeństwo uzależnienia wypłaty wadium od oceny stanu sprawy i dokumentów. (sygn. akt UZP/ZO/0-2533/05).