Przedłużenie terminu ważności wadium

Marcin Melon
07.06.2010 07:00
A A A
Wraz z wejściem w życie nowej ustawy zmieniły się regulacje dotyczące przedłużania terminu ważności wadium.

Najpierw należy zaznaczyć, że zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, a nie jak to miało miejsce dotychczas, czyli po podpisaniu umowy lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli w wyznaczonym pierwotnie terminie związania ofertą zamawiającemu nie uda się rozstrzygnąć postępowania wówczas w myśl art. 85 ust. 4 wzywa wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Nowością jest fakt, że jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium, lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza a nie jak dotychczas wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Niewątpliwie tego typu rozwiązanie jest bardzo korzystne, ponieważ nie blokuje wadium złożonego np. w gotówce, dzięki czemu wykonawcy mogą przeznaczyć swoje środki na inne cele. Aktualnym pozostaje przepis art. 184 zgodnie z którym zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.