Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne od chwili ich otwarcia. Wskazany przepis nie daje jednak prawa wykonawcy do żądania od zamawiającego aby ten przedstawił oferty konkurencji zaraz po ich otwarciu. Zamawiający może wyznaczyć wykonawcy termin w którym ten zapozna się z treścią złożonych ofert.

Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi istotny element systemu zamówień publicznych. Jednym z przejawów tej zasady jest jawność złożonych ofert. Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. Ujawnienie treści złożonych ofert przed wyznaczonym terminem ich publicznego otwarcia może prowadzić do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwłaszcza jeżeli dotyczyło by istotnych jej elementów takich jak cena realizacji zamówienia czy oferowane urządzenia bądź rozwiązania technologiczne.

Natomiast po publicznym otwarciu ofert i podaniu do publicznej wiadomości informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. ceny realizacji zamówienia, terminu jego wykonania, okresu gwarancji, warunków płatności) pozostałe zapisy oferty oraz załączone dokumenty stają się co do zasady jawne. Jednakże celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a zwłaszcza oceny złożonych ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej Prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu z dnia 16 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 188 poz. 1154) określił zasady udostępniania ofert dając zamawiającemu prawo do podjęcia decyzji odnośnie terminu ich udostępniania.

Na podstawie § 5 ust. 1 wskazanego rozporządzenia udostępnianie np. złożonych ofert następuje na podstawie wniosku. Zatem zamawiający ma prawo żądać aby zainteresowany zapoznaniem się z treścią złożonych ofert wykonawca złożył stosowny wniosek.

Zapamiętaj

W obecnie obowiązującym stanie prawnym zamawiający ma możliwość w odpowiedzi na złożony wniosek wyznaczyć termin w którym wnioskodawca zapozna się ze złożonymi ofertami. Ważne, aby wyznaczając termin w którym zainteresowany może zapoznać się z treścią złożonych ofert przestrzegana była zasada wynikająca z § 5 ust. 6 w/w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów tj. aby wyznaczony termin nie był późniejszy niż dzień przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm).

 • Konsekwencje śmierci wykonawcy zamówienia

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W trakcie realizacji zamówienia publicznego zmarł jego wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Wykonawca został wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jakie konsekwencje dla zamawiającego związane są ze śmiercią wykonawcy zamówienia publicznego w trakcie realizacji przedmiotu zawartej umowy ?
 • Nie posiadasz informacji niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia? Zbadaj rynek!

  Przetargi krok po kroku
  Łukasz Urbanek, prawnik, naczelnik Wydziału Zakupów w instytucji zamawiającej
  Opisując przedmiot zamówienia, powinieneś używać określeń zrozumiałych, szczegółowych, uwzględniających wymagania i sytuacje mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty, w tym na cenę oferty. Wyznaczając zakres zamówienia, musisz określić, czego dotyczy Twoje zamówienie. Konieczne jest także wskazanie jego wielkości, określając jego np. ilość, wagę czy rozmiar
 • W jakim trybie udzielić zamówienia na dowóz dzieci do szkoły?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Gminy zobowiązane do zapewnienia dowozu dzieci do szkół nie powinny wybierać wykonawcy usługi transportowej w trybie zapytania o cenę.
 • Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje między innymi w zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 180 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP). Powstaje zatem pytanie - czy możliwe jest na podstawie wskazanego przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych wniesienie odwołania na treść warunku czy wyłącznie na zapisy dotyczące sposobu oceny jego spełniania.