Partnerzy serwisu:
W trakcie realizacji zamówienia publicznego zmarł jego wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Wykonawca został wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jakie konsekwencje dla zamawiającego związane są ze śmiercią wykonawcy zamówienia publicznego w trakcie realizacji przedmiotu zawartej umowy ?

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) w sposób bezpośredni nie określa konsekwencji jakie wynikają dla zamawiającego w sytuacji śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która realizowała umowę o wykonanie zamówienia publicznego. Zatem jeżeli przepisy wskazanej ustawy nie określają sposobu postępowania, zastosowanie znajduje art. 14 Prawa zamówień publicznych, który odsyła do przepisów Kodeksu Cywilnego.

Normy prawne odnoszące się do zlecenia określono w Księdze Trzeciej (art. 734- 751) KC. W odniesieniu do śmierci zleceniobiorcy (a za takiego należy uznać osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która w ramach tej działalności realizuje zamówienie publiczne zastosowanie znajduje art. 748 KC który stanowi, iż w braku odmiennej umowy zlecenie wygasa wskutek śmierci przyjmującego zlecenie albo wskutek utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych. Na podstawie art. 748 KC stwierdzić należy, iż śmierć przyjmującego zlecenie powoduje wygaśnięcie zawartej umowy.

Powyższa sytuacja następuje, jeżeli w zawartej umowie nie zamieszczono klauzuli, iż zlecenie nie wygasa z chwilą śmierci zleceniodawcy, a obowiązki dotychczasowego zleceniobiorcy przejmuje osoba wskazana w tej umowie. Jednak tego rodzaju zapisy są niezmiernie rzadko stosowane, a to oznacza, że zawarta umowa wygasła ze śmiercią zleceniobiorcy (wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą).

Wygaśnięcie umowy oznacza, że zamawiający powinien wybrać nowego wykonawcę pozostałej części zamówienia. Jeżeli wartość części zamówienia pozostałej do wykonania nie przekracza równowartości 14.000 euro zamawiający może wybrać wykonawcę pozostałych prac, korzystając z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy wartość części zamówienia pozostałej do wykonania przekracza równowartość 14.000 euro, wybór nowego wykonawcy musi zostać poprzedzony przeprowadzeniem procedury udzielenia zamówienia publicznego w jednym z trybów przewidzianych w art. 10 Prawa zamówień publicznych. W szczególności zamawiający może rozważyć zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt. 3) jeżeli jest w stanie wykazać, że zachodzi konieczność natychmiastowego wykonania pozostałej części zamówienia.

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

 • Jak poprawnie dokonać zmiany umowy z wykonawcą?

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Grygoruk, radca prawny specjalizujący się m.in. w prawie zamówień publicznych
  Pytanie: Czasami zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych. Przykładowo okazuje się, że posadzka z materiału Y będzie lepsza niż posadzka z materiału X. Zamawiający godzi się na to i zastępuje jeden materiał drugim, ewentualnie dopłaca różnicę.
 • W jakim trybie udzielić zamówienia na dowóz dzieci do szkoły?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Gminy zobowiązane do zapewnienia dowozu dzieci do szkół nie powinny wybierać wykonawcy usługi transportowej w trybie zapytania o cenę.
 • Termin zapoznania się z treścią złożonych ofert

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne od chwili ich otwarcia. Wskazany przepis nie daje jednak prawa wykonawcy do żądania od zamawiającego aby ten przedstawił oferty konkurencji zaraz po ich otwarciu. Zamawiający może wyznaczyć wykonawcy termin w którym ten zapozna się z treścią złożonych ofert.
 • Jak ocenić oferty zagranicznych wykonawców?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Skóra, prawnik, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów ds. Zamówień Publicznych, kierownik Wydziału Zamówień w spółce sektora energetycznego
  Gdy przewidujesz udział w postępowaniu wykonawców lub konsorcjów wykonawców zagranicznych, powinieneś np. w ogłoszeniu lub zaproszeniu do udziału w postępowaniu wskazać, po jakim kursie będziesz przeliczał wskazane w ofertach lub wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wartości pieniężne wyrażone w innych walutach.