Partnerzy serwisu:
Pytanie: Czasami zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych. Przykładowo okazuje się, że posadzka z materiału Y będzie lepsza niż posadzka z materiału X. Zamawiający godzi się na to i zastępuje jeden materiał drugim, ewentualnie dopłaca różnicę.

Czy w świetle przepisu art. 144 ustawy Pzp, nakazującego przewidzieć takie sytuacje, prawidłowym zapisem będzie "Dopuszczalne zmiany postanowień zwartej umowy:

- wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych,

- zmiany wynagrodzenia w przypadku: zmiany stawki VAT na materiały budowlane, wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych"?

Odpowiedź: Zapis ten powinien być wzbogacony o określenie warunków planowanych zmian. Innymi słowy dodatkowo powinieneś wskazać:

- co może doprowadzić do wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych,

- które postanowienia umowy będą podlegać zmianom (określić konkretne prawa i obowiązki stron umowy),

- tryb dokonania zmian (ofertowy lub negocjacje) oraz

- ewentualnie konsekwencje niewyrażenia zgody przez wykonawcę na proponowane przez Ciebie zmiany (np. kary umowne).

Przewidzenie możliwości zmiany umowy w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz jest niewystarczające. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, powinieneś wskazać jeszcze warunki takiej zmiany. Warto pamiętać, że nawet spełnienie wymagań z art. 144 ustawy Pzp nie gwarantuje Ci zgodności dokonywanych zmian w umowie z przepisami ustawy Pzp. Nie mogą one bowiem prowadzić do udzielenia nowego zamówienia. Nie mogą rozszerzać czy znacznie zmieniać zakresu zamówienia w stosunku do tego, który został opisany w ogłoszeniu lub siwz ani też znacznie zmieniać wynagrodzenia wykonawcy. Ponadto, planując je, szczególną uwagę zwracaj na to, czy nie wpłyną one na kryteria wyboru danego trybu postępowania określonego w ustawie Pzp lub nie doprowadzą w istocie do manipulacji postępowaniem.

Podstawa prawna: art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

Odpowiedź udzielona: 28 czerwca 2010 r.

www.portalzp.pl

 • Konsekwencje śmierci wykonawcy zamówienia

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W trakcie realizacji zamówienia publicznego zmarł jego wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Wykonawca został wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jakie konsekwencje dla zamawiającego związane są ze śmiercią wykonawcy zamówienia publicznego w trakcie realizacji przedmiotu zawartej umowy ?
 • Jakie wartości - brutto czy netto - należy wpisać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia?

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej
  W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Sekcji IV ?Udzielenie zamówienia? powinieneś podać cenę wybranej oferty oraz cenę oferty najniższą i najwyższą. Podane wartości są wartościami brutto.
 • Nie posiadasz informacji niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia? Zbadaj rynek!

  Przetargi krok po kroku
  Łukasz Urbanek, prawnik, naczelnik Wydziału Zakupów w instytucji zamawiającej
  Opisując przedmiot zamówienia, powinieneś używać określeń zrozumiałych, szczegółowych, uwzględniających wymagania i sytuacje mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty, w tym na cenę oferty. Wyznaczając zakres zamówienia, musisz określić, czego dotyczy Twoje zamówienie. Konieczne jest także wskazanie jego wielkości, określając jego np. ilość, wagę czy rozmiar
 • Czy wykonawca musi załączyć do oferty umowy z osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego?

  Przetargi krok po kroku
  Damian Michalak, specjalista ds. zamówień publicznych
  Pytanie: Jeden z wykonawców przedstawił nam wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W polu "Podstawa dysponowania" wykonawca podał jedynie "umowa o dzieło" oraz "umowa zlecenia". Czy jest to informacja wystarczająca, czy oferent musi załączyć do wykazu kserokopie powołanych umów?