Partnerzy serwisu:
Gminy zobowiązane do zapewnienia dowozu dzieci do szkół nie powinny wybierać wykonawcy usługi transportowej w trybie zapytania o cenę.

Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) w art. 17 ust. 3 zobowiązuje gminy aby w przypadku, gdy droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie mieszka, przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I - IV szkół podstawowych i 4 km w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów, zapewniony został bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Sposób realizacji wskazanego obowiązku zależy od decyzji wójta / burmistrza danej gminy. W związku z powyższym jeżeli wydatki ponoszone przez zamawiającego na zakup usługi dowozu dzieci do szkoły przekraczają równowartość 14.000 euro koniecznym jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy przedmiotowej usługi. Procedura wyboru wykonawcy uzależniona jest od okoliczności faktycznych występujących na danym terenie. Jednak, co do zasady, najwłaściwszym są tryby podstawowe tj. przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony. Natomiast zastosowanie trybu zapytania o cenę do wyboru wykonawcy usług związanych z dowozem dzieci do szkoły nie powinno mieć zastosowania. Trudno bowiem uznać, że wszystkie firmy przewozowe działające na danym terenie specjalizują się w dowozie dzieci do szkół.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Dlatego też wartością zamówienia na dowóz dzieci do szkoły jest planowana wysokość wydatków jakie będą poniesione w całym roku kalendarzowym a nie półroczu danego roku szkolnego.

Zapamiętaj

Odstąpienie od przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego będzie możliwe jedynie w przypadku gdy wartość szacunkowa zamówienia, którego przedmiotem jest dowóz dzieci do szkół będzie poniżej kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 14.000 euro.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.); ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

 • Konsekwencje śmierci wykonawcy zamówienia

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W trakcie realizacji zamówienia publicznego zmarł jego wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Wykonawca został wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jakie konsekwencje dla zamawiającego związane są ze śmiercią wykonawcy zamówienia publicznego w trakcie realizacji przedmiotu zawartej umowy ?
 • Termin zapoznania się z treścią złożonych ofert

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne od chwili ich otwarcia. Wskazany przepis nie daje jednak prawa wykonawcy do żądania od zamawiającego aby ten przedstawił oferty konkurencji zaraz po ich otwarciu. Zamawiający może wyznaczyć wykonawcy termin w którym ten zapozna się z treścią złożonych ofert.
 • Jak ocenić oferty zagranicznych wykonawców?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Skóra, prawnik, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów ds. Zamówień Publicznych, kierownik Wydziału Zamówień w spółce sektora energetycznego
  Gdy przewidujesz udział w postępowaniu wykonawców lub konsorcjów wykonawców zagranicznych, powinieneś np. w ogłoszeniu lub zaproszeniu do udziału w postępowaniu wskazać, po jakim kursie będziesz przeliczał wskazane w ofertach lub wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wartości pieniężne wyrażone w innych walutach.
 • Jak opracować formularz ofertowy na przewóz dzieci zarówno gimbusem szkolnym, jak i należącym do prywatnego przewoźnika?

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska, prawnik, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, m.in. Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie główny specjalista ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej
  Pytanie: Organizuję przetarg na dowóz dzieci do szkół. Gmina posiada własny gimbus oraz chce korzystać z autobusu przewoźnika, który będzie świadczył usługi. Wobec tego jak można rozpisać kwotę w formularzu ofertowym: A: cena za 1 km gimbusem, B: cena za 1 km autokarem przewoźnika, czy następnie dać łączną cenę A + B - muszę mieć jedną cenę jako kryterium? Kolejne pytanie dotyczy tego, jakie dać zapisy do siwz, aby można było np. po upływie roku zmienić lub zmodyfikować plan dowozu lub zmienić cenę za km w przypadku zmian ceny paliwa?