Partnerzy serwisu:
Pytanie: Organizuję przetarg na dowóz dzieci do szkół. Gmina posiada własny gimbus oraz chce korzystać z autobusu przewoźnika, który będzie świadczył usługi. Wobec tego jak można rozpisać kwotę w formularzu ofertowym: A: cena za 1 km gimbusem, B: cena za 1 km autokarem przewoźnika, czy następnie dać łączną cenę A + B - muszę mieć jedną cenę jako kryterium? Kolejne pytanie dotyczy tego, jakie dać zapisy do siwz, aby można było np. po upływie roku zmienić lub zmodyfikować plan dowozu lub zmienić cenę za km w przypadku zmian ceny paliwa?

Odpowiedź

Musisz opracować formularz oferty w taki sposób, aby wykonawca określił jedną cenę ofertową za całość wykonanej usługi. Twoja propozycja wskazania cen za poszczególne elementy usługi jest prawidłowa. Natomiast jeżeli chcesz mieć możliwość zmiany ceny w trakcie realizacji zamówienia, możesz wskazać w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu, a także w umowie wskaźnik waloryzacyjny, w oparciu o który będzie ona modyfikowana. Masz prawo zastrzec w siwz również możliwość modyfikacji planu dowozu, określając zasady i częstotliwość jej wprowadzania.

Oceniając oferty z uwzględnieniem kryterium ceny, musisz znać ogólną wartość całej usługi zaoferowanej przez wykonawców. Dlatego powinieneś tak skonstruować formularz, aby jej wyliczenie było możliwe. W Twoim przypadku najprościej będzie, tak jak proponujesz, rozpisać kwotę z podziałem na dwie części:

- pierwsza to cena za 1 km przewozu dzieci gminnym gimbusem,

- druga to cena za 1 km przewozu dzieci gimbusem przewoźnika.

Następnie musisz określić przewidywaną liczbę kilometrów, jaką będą musiały w czasie obowiązywania umowy przejechać oba rodzaje pojazdów. Przeliczone w ten sposób wartości wykonawca zsumuje i otrzyma jedną kwotę stanowiącą cenę ofertową, którą przyjmiesz do oceny w kryterium cena.

Zmiana kwoty umownej w toku realizacji zamówienia

Jeżeli zamierzasz dopuścić zmianę kwoty umownej w toku realizacji zamówienia, powinieneś przewidzieć to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Najczęściej możliwość dokonania takiej zmiany określa się w stanowiącym element siwz projekcie umowy. W przypadku dopuszczenia zmiany ceny powinieneś wskazać okoliczności i sposób, w jaki będzie dokonywana powyższa zmiana. Powinno to nastąpić poprzez wskazanie odpowiedniego wskaźnika:

- waloryzacyjnego (np. określonego wskaźnika GUS, w tym przypadku najlepiej odnoszącego się do wzrostu cen paliw płynnych) oraz

- terminu, w jakim taka zmiana może zostać dokonana (np. raz do roku czy raz na sześć miesięcy).

Czy jest możliwa zmiana planu dowozu dzieci do szkoły?

Jeżeli chodzi o możliwość zmiany planu dowozu, to jest ona dopuszczalna, ale również powinna być przewidziana w specyfikacji. Wykonawca powinien mieć wiedzę na ten temat już w momencie składania oferty. Powinieneś też określić, kiedy taka zmiana może nastąpić (np. co do zasady raz na semestr oraz w wyjątkowych przypadkach po uprzednim powiadomieniu wykonawcy z trzydniowym wyprzedzeniem).

Podstawa prawna: art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

www.portalzp.pl

 • W jakim trybie udzielić zamówienia na dowóz dzieci do szkoły?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Gminy zobowiązane do zapewnienia dowozu dzieci do szkół nie powinny wybierać wykonawcy usługi transportowej w trybie zapytania o cenę.
 • Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny, aplikant radcowski, koordynator w Departamencie Zakupów PGE SA, w latach 2003-2005 specjalista w Wydziale Orzecznictwa i Wydziale Opinii UZP, w latach 2005-2006 naczelnik Wydziału Orzecznictwa UZP
  Pytanie: Ogłosiłam przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych, z podziałem na 2 części (wartość zamówienia poniżej 14.000 euro). Przed terminem składania ofert otrzymałam pytania do siwz, gdzie w udzielonych wyjaśnieniach opisałam wszystkie pozycje formularza cenowego, których dotyczyły pytania. Do wyjaśnień dołączyłam formularz cenowy w części I po zmianach. Pominęłam w nim jedną pozycję. Podczas badania ofert okazało się, że jeden wykonawca skorzystał z zamieszczonego na stronie internetowej formularza cenowego po zmianach, bez tej jednej pozycji. Czy w tej sytuacji mogę unieważnić postępowanie w części I na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp? Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, gdyż zamawiający w takiej sytuacji nie może porównać ofert i dokonać ich oceny. Nadmieniam, iż wartość złożonych ofert w tej części wynosi 23.450,10 zł, 26.171,45 zł i 27.462,96 zł.
 • Jak prawidłowo należy wypełnić druk ZP-17?

  Przetargi krok po kroku
  Kamil Adamiec *
  Ani ustawa Pzp, ani rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wskazują sposobu wypełniania druku ZP-17 czy stopnia szczegółowości warunków udziału w postępowaniu, jakie w tym druku zobowiązany jesteś zawrzeć.
 • Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Jak prawidłowo ocenić dokumenty od wykonawcy?

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska, naczelnik w Departamencie Kontroli UE UZP
  Czynność uzupełniania dokumentów złożonych przez wykonawców we wnioskach na potwierdzenie wymaganych warunków udziału w postępowaniu jest obowiązkowa i dotyczy m.in. błędnie wypełnionych wykazów robót (doświadczenia). Uzupełnione dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunku najpóźniej na dzień składania wniosku (w przetargu ograniczonym).