Partnerzy serwisu:
Pytanie: Ogłosiłam przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych, z podziałem na 2 części (wartość zamówienia poniżej 14.000 euro). Przed terminem składania ofert otrzymałam pytania do siwz, gdzie w udzielonych wyjaśnieniach opisałam wszystkie pozycje formularza cenowego, których dotyczyły pytania. Do wyjaśnień dołączyłam formularz cenowy w części I po zmianach. Pominęłam w nim jedną pozycję. Podczas badania ofert okazało się, że jeden wykonawca skorzystał z zamieszczonego na stronie internetowej formularza cenowego po zmianach, bez tej jednej pozycji. Czy w tej sytuacji mogę unieważnić postępowanie w części I na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp? Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, gdyż zamawiający w takiej sytuacji nie może porównać ofert i dokonać ich oceny. Nadmieniam, iż wartość złożonych ofert w tej części wynosi 23.450,10 zł, 26.171,45 zł i 27.462,96 zł.

Odpowiedź

W opisanej sytuacji, jeśli do Twojego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, należałoby unieważnić postępowanie z uwagi na to, iż obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wyjaśnienie: Jeśli wartość Twojego zamówienia wynosi poniżej 14.000 euro, nie ma zastosowania do jego udzielenia ustawa Pzp (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp). W takim wypadku powinieneś zajrzeć do Twojego wewnętrznego regulaminu lub instrukcji, na podstawie której Twoja jednostka udziela zamówień do kwoty 14.000 euro.

Jeśli jednak, pomimo że wartość tego zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 euro, lecz z uwagi na przepisy dotyczące szacowania wartości zamówienia (art. 32-34 ustawy Pzp), w przypadku tego zamówienia ma zastosowanie ustawa Pzp, należałoby unieważnić postępowanie. Jest ono bowiem obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy z wykonawcą.

Wskazana przez Ciebie podstawa prawna unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, tj. art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, wymaga stwierdzenia zaistnienia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Niemożność zawarcia ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, niezależnie od tego czy jest ona obiektywna, czy wynika z subiektywnej oceny, musi pozostawać w związku z czynnościami prowadzonego postępowania. Dodatkowo jeśli błędy w procedurze nie miały wpływu na wynik postępowania, to nie skutkują niemożnością zawarcia ważnej umowy z wykonawcą i nie prowadzą do unieważnienia postępowania (wyrok KIO z 19 maja 2008 r., sygn. akt KIO/UZP/341/08).

Niewątpliwie w opisanej sytuacji mamy do czynienia z błędem w postępowaniu, który ma wpływ na wynik postępowania. Posłużenie się przez jednego z wykonawców błędnym formularzem cenowym (bez jednej pozycji) spowodowało, że oferty, które wpłynęły, są nieporównywalne i na ich podstawie nie można wybrać oferty najkorzystniejszej. Dodatkowo ten błąd ma charakter nieusuwalny, bowiem upłynął już termin składania ofert. A zatem zostały spełnione przesłanki zawarte w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, skutkujące koniecznością unieważnienia postępowania.

W jednym z wyroków KIO stwierdziła, iż przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp może mieć zastosowanie w sytuacji, gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy o zamówienie publiczne. Należy zatem zauważyć, że pomiędzy wadliwością postępowania a nieważnością umowy musi istnieć adekwatny związek przyczynowo-skutkowy. Wadą musi zostać dotknięte samo postępowanie o zamówienie publiczne i wada ta dodatkowo musi mieć charakter nieusuwalny, wywierający wpływ na umowę (wyrok KIO z 4 lutego 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 25/08).

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8, 32-34, 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

www.portalzp.pl

 • W jakim trybie udzielić zamówienia na dowóz dzieci do szkoły?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Gminy zobowiązane do zapewnienia dowozu dzieci do szkół nie powinny wybierać wykonawcy usługi transportowej w trybie zapytania o cenę.
 • Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje między innymi w zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 180 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP). Powstaje zatem pytanie - czy możliwe jest na podstawie wskazanego przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych wniesienie odwołania na treść warunku czy wyłącznie na zapisy dotyczące sposobu oceny jego spełniania.
 • Jak opracować formularz ofertowy na przewóz dzieci zarówno gimbusem szkolnym, jak i należącym do prywatnego przewoźnika?

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska, prawnik, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, m.in. Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie główny specjalista ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej
  Pytanie: Organizuję przetarg na dowóz dzieci do szkół. Gmina posiada własny gimbus oraz chce korzystać z autobusu przewoźnika, który będzie świadczył usługi. Wobec tego jak można rozpisać kwotę w formularzu ofertowym: A: cena za 1 km gimbusem, B: cena za 1 km autokarem przewoźnika, czy następnie dać łączną cenę A + B - muszę mieć jedną cenę jako kryterium? Kolejne pytanie dotyczy tego, jakie dać zapisy do siwz, aby można było np. po upływie roku zmienić lub zmodyfikować plan dowozu lub zmienić cenę za km w przypadku zmian ceny paliwa?
 • Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Jak prawidłowo ocenić dokumenty od wykonawcy?

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska, naczelnik w Departamencie Kontroli UE UZP
  Czynność uzupełniania dokumentów złożonych przez wykonawców we wnioskach na potwierdzenie wymaganych warunków udziału w postępowaniu jest obowiązkowa i dotyczy m.in. błędnie wypełnionych wykazów robót (doświadczenia). Uzupełnione dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunku najpóźniej na dzień składania wniosku (w przetargu ograniczonym).