Partnerzy serwisu:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje między innymi w zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 180 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP). Powstaje zatem pytanie - czy możliwe jest na podstawie wskazanego przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych wniesienie odwołania na treść warunku czy wyłącznie na zapisy dotyczące sposobu oceny jego spełniania.

Odpowiedź na powyższe pytanie można znaleźć w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 marca 2010r . sygn. akt: KIO/UZP 325/10. Stan faktyczny sprawy objętej wskazanym wyrokiem KIO przedstawiał się następująco: Izba ustaliła, iż Zamawiający w zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeniu o zamówieniu w punkcie III.3.2 dokonał opisu sposobu dokonania ceny

spełniania warunku w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia tj.: "Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże realizację co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem były roboty budowlane o wartości co najmniej 3 500 000 zł brutto zrealizowane (zakończone) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, na obiektach wyszczególnionych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316) w grupach nr 122 (tj. budynki biurowe), 124 (tj. budynki transportu i łączności z wyjątkiem klasy 1242 tj. budynków garaży), 126 (tj. ogólnodostępnych obiektów kultury, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej z wyjątkiem klasy 1265 tj. budynków kultury fizycznej). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia." oraz wprowadził w punkcie 8 SIWZ regulację odzwierciedlającą wymagania zawarte w ogłoszeniu poprzez wprowadzenie zapisu: "wykaże realizację co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem były roboty budowlane o wartości co najmniej 3 500 000 zł brutto zrealizowane (zakończone) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w budynkach użyteczności publicznej".

W przedstawionym stanie faktycznym i zakresu żądań odwołującego, Izba ustaliła, iż podniesiona przez Zamawiającego argumentacja, że odwołanie dotyczy warunków udziału w postępowaniu a nie opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku nie znajduje uzasadnienia. Skład orzekający podkreślił w uzasadnieniu wyroku, iż nowelizacja Prawa zamówień publicznych, obowiązująca od 22 grudnia 2009 r., wprowadziła rozróżnienie pomiędzy ustawowo określonym w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp warunkiem udziału w postępowaniu od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu określone zostały przez ustawodawcę w ustawie i nie podlegają modyfikacji, natomiast obowiązkiem Zamawiającego jest sporządzenie adekwatnego i związanego z przedmiotem zamówienia opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, który zamieszcza w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Zamawiający nie ma, w obecnym stanie prawnym, możliwości manewrowania warunkiem, bowiem jest on stały, a jedynie przygotowany na potrzeby danego postępowania opis sposobu dokonania oceny określonego przez ustawodawcę warunku daje Zamawiającemu możliwość zweryfikowania wykonawców.

Zamawiający zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu opis sposobu dokonania ceny spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia oraz przeniósł jego treść do SIWZ wypełniając tym samym obowiązki nałożone na Zamawiającego określone w art. 22 ust. 2, art. 36 ust. 1 pkt 5, art. 41 pkt 7 ustawy Pzp. Izba ustaliła, iż zarzuty zawarte w odwołaniu dotyczą opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, a tym samym nie została wypełniona przesłanka odrzucenia odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), wyrok KIO z dnia 29 marca 2010r . sygn. akt: KIO/UZP 325/10

 • Jak opisać przedmiot zamówienia na usługi prawnicze?

  Przetargi krok po kroku
  Kamil Adamiec, pracownik Biura Zamówień Publicznych instytucji zamawiającej
  Pytanie: Jak opisać przedmiot zamówienia na usługi prawnicze obejmujące stałe doradztwo, w tym z zakresu prawa zamówień publicznych, dla obsługi projektu finansowanego ze środków unijnych?
 • Termin zapoznania się z treścią złożonych ofert

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne od chwili ich otwarcia. Wskazany przepis nie daje jednak prawa wykonawcy do żądania od zamawiającego aby ten przedstawił oferty konkurencji zaraz po ich otwarciu. Zamawiający może wyznaczyć wykonawcy termin w którym ten zapozna się z treścią złożonych ofert.
 • Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny, aplikant radcowski, koordynator w Departamencie Zakupów PGE SA, w latach 2003-2005 specjalista w Wydziale Orzecznictwa i Wydziale Opinii UZP, w latach 2005-2006 naczelnik Wydziału Orzecznictwa UZP
  Pytanie: Ogłosiłam przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych, z podziałem na 2 części (wartość zamówienia poniżej 14.000 euro). Przed terminem składania ofert otrzymałam pytania do siwz, gdzie w udzielonych wyjaśnieniach opisałam wszystkie pozycje formularza cenowego, których dotyczyły pytania. Do wyjaśnień dołączyłam formularz cenowy w części I po zmianach. Pominęłam w nim jedną pozycję. Podczas badania ofert okazało się, że jeden wykonawca skorzystał z zamieszczonego na stronie internetowej formularza cenowego po zmianach, bez tej jednej pozycji. Czy w tej sytuacji mogę unieważnić postępowanie w części I na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp? Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, gdyż zamawiający w takiej sytuacji nie może porównać ofert i dokonać ich oceny. Nadmieniam, iż wartość złożonych ofert w tej części wynosi 23.450,10 zł, 26.171,45 zł i 27.462,96 zł.
 • Zaliczka na poczet wykonania zamówienia

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający podejmując decyzję o udzieleniu zaliczki na poczet wykonania zamówienia publicznego zobowiązany jest zamieścić taką informację już w ogłoszeniu o prowadzonym przetargu. Równie istotne jest jednak odpowiednie sformułowanie zapisów umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, tak aby uregulować wszystkie możliwe do wystąpienia kwestie sporne dotyczące zasad wypłacenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.