Partnerzy serwisu:
Pytanie: Jak opisać przedmiot zamówienia na usługi prawnicze obejmujące stałe doradztwo, w tym z zakresu prawa zamówień publicznych, dla obsługi projektu finansowanego ze środków unijnych?

Odpowiedź: Stosownie do treści przepisu art. 29 ust. 1 ustawy Pzp opisu przedmiotu zamówienia musisz dokonać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. A zatem w opisie przedmiotu zamówienia na usługi prawnicze powinieneś zawrzeć zakres świadczenia, jakiego oczekujesz od przyszłego wykonawcy, np. charakter, rodzaj, sposób czy zakres świadczonych porad prawnych, częstotliwość ich świadczenia itp.

Istotne jest, aby potencjalny wykonawca, w oparciu o informacje zawarte w przygotowanym przez Ciebie opisie, był w stanie wycenić swoją usługę. Nie możesz zatem doprowadzić do sytuacji, w której wykonawca będzie miał wątpliwość, co jest przedmiotem zamówienia lub jaki jest jego zakres. Wówczas możesz otrzymać oferty, które nie będą porównywalne. Wszystkie elementy "kosztotwórcze", czyli mające wpływ na cenę oferty, muszą zostać przez Ciebie wskazane i opisane.

W którym miejscu w siwz opisać przedmiot zamówienia?

Opis przedmiotu zamówienia może stanowić odrębną część opisową siwz, zatytułowaną "Opis Przedmiotu Zamówienia", jak również możesz poinformować wykonawców, że przedmiot zamówienia został określony w ww. części opisowej oraz np. w istotnych postanowieniach umowy. Pamiętaj także o zastosowaniu odpowiedniej nazwy i kodu określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (kod CPV). Dla usług prawniczych są one następujące: "79100000-5 Usługi prawnicze".

Podstawa prawna: art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.)

www.portalzp.pl

 • Błędne wyliczenie kwoty VAT - omyłka czy podstawa do odrzucenia oferty?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska, prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej
  Możliwe jest odrzucenie oferty w której wykonawca wpisał inna stawkę VAT niż określił to zamawiający, jednak doktryna i orzecznictwo nie są zgodne w tej kwestii
 • Jak ocenić oferty zagranicznych wykonawców?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Skóra, prawnik, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów ds. Zamówień Publicznych, kierownik Wydziału Zamówień w spółce sektora energetycznego
  Gdy przewidujesz udział w postępowaniu wykonawców lub konsorcjów wykonawców zagranicznych, powinieneś np. w ogłoszeniu lub zaproszeniu do udziału w postępowaniu wskazać, po jakim kursie będziesz przeliczał wskazane w ofertach lub wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wartości pieniężne wyrażone w innych walutach.
 • Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje między innymi w zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 180 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP). Powstaje zatem pytanie - czy możliwe jest na podstawie wskazanego przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych wniesienie odwołania na treść warunku czy wyłącznie na zapisy dotyczące sposobu oceny jego spełniania.