Partnerzy serwisu:
Możliwe jest odrzucenie oferty w której wykonawca wpisał inna stawkę VAT niż określił to zamawiający, jednak doktryna i orzecznictwo nie są zgodne w tej kwestii

Pytanie

Określiłem w siwz przedmiot zamówienia jako "kompleksowa usługa utrzymania czystości pomieszczeń szpitala z zachowaniem norm sanitarnohigienicznych i epidemiologicznych dotyczących placówek opieki zdrowotnej". Dla usługi dezynfekcji wskazałem jeden kod CPV 90910000-9. W załączniku do siwz wyspecyfikowałem wykaz dokładnego sprzątania, wskazując w jego ramach czynności dezynfekcji, które w rzeczywistości są ściśle powiązane ze sprzątaniem. W ten sposób ukształtowałem usługę kompleksowego utrzymania czystości jako świadczenie jednolite w aspekcie gospodarczym tworzące jedną całość. Wykonawca w ofercie zobowiązany został do wykazania ceny ryczałtowej netto, wskazania VAT 22% oraz brutto. Czy powinniśmy odrzucić ofertę wykonawcy, który dokonał dobrowolnie modyfikacji formularza cenowego, rozbijając podatek 22% i zwolniony z podatku?

Z wyjaśnień pisemnych wykonawcy wynika, że podział stawek VAT w formularzu cenowym wynika z podziału kosztu sprzątania i dezynfekcji. Wykonawca podtrzymuje, że sprzątanie jest obciążone 22% stawką VAT, a dezynfekcja jest zwolniona z podatku.

Odpowiedź

Możliwe jest odrzucenie takiej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Pzp. Doktryna i orzecznictwo nie są jednak zgodne w tej kwestii.

Wyjaśnienie

Poniżej przedstawione zostają dwa odmienne poglądy w przedmiotowej kwestii. Pierwszy z nich ma większe uzasadnienie praktyczne dla zamawiających, których rola jako jednostek nie kończy się po podpisaniu umowy, ale obejmuje również rozliczenia finansowe z wykonawcami.

Powszechniejszy, a zatem prawdopodobnie łatwiejszy do udowodnienia w przypadku kontroli jest pogląd, iż zastosowanie błędnie przyjętej stawki VAT nie jest okolicznością opisaną w ustawie Pzp jako oczywista omyłka rachunkowa. Tym samym nie można jej poprawić w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Ofertę taką powinieneś odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6, jako zawierającą błędy w obliczeniu ceny.

Poszukując wyroków pomocnych dla uzasadnienia odrzucenia, warto posiłkować się opinią "Poprawianie omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1-3 ww. ustawy" opublikowaną na stronie Portalu ZP.

Pogląd znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, m.in. wyrok KIO z 24 marca 2009 r., sygn. akt 282/09, czy też wyrok KIO z 6 lutego 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 119/09. Błędne wyliczenie kwoty VAT może być wynikiem błędu w obliczeniu ceny. Jeśli obliczając cenę oferty, wykonawca "zastosował w celu wyliczenia kwoty VAT, stanowiącej składnik tej ceny, niewłaściwą stawkę tego podatku (np. zamiast stawki 7% zastosował stawkę 22%)", to mamy do czynienia z błędem w obliczeniu ceny (tak: wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 8 marca 2007 r., sygn. akt X Ga 41/07, wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 30 września 2005 r., sygn. akt II Ca 1063/05).

Drugi pogląd sprowadza się do tego, że skoro to na wykonawcy ciąży obowiązek wystawienia faktury (tym samym również podania prawidłowej wysokości VAT), to zamawiający nie jest uprawniony do weryfikowania ceny w zakresie wysokości podatku. Wykonawca samodzielnie kalkuluje cenę oferty, uwzględniając w niej stawkę VAT (wyrok z 2 kwietnia 2008 r., sygn. akt: KIO/UZP 234/08).

W wyroku z 7 lipca 2010 r. (sygn. akt KIO/1280/10) Izba wyraźne stwierdziła, że "wskazanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług nie jest w ogóle błędem w obliczeniu ceny".

Pomocny dla zamawiającego może być również wyrok z 15 stycznia 2009 r. (sygn. akt KIO 1514/08). Wskazuje on, że zamawiający "nie powinien badać i dociekać stawek podatku VAT zastosowanych przez wykonawcę () nie jest organem podatkowym uprawnionym do rozstrzygania wątpliwości powstałych na gruncie stosowania właściwych przepisów podatkowych". Wyrok wskazuje również, że jeśli wystąpią jakieś błędy w zastosowaniu stawki VAT, to i tak za te uchybienia będzie odpowiadał podatnik, czyli wykonawca, i to przed organami skarbowymi, a nie przed zamawiającym.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

www.portalzp.pl

 • Ważność gwarancji wadialnej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa z dnia 04 września 2008r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła między innymi nową okoliczność utraty wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Czy wykonawca zawsze może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy?

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska *
  Zamawiający ma prawo żądać wskazania w ofercie części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli wykonawca nie zaznaczył w ofercie, że powierzy określoną część zamówienia podwykonawcy, należy przyjąć, że wykona zamówienie samodzielnie.
 • Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

  Przetargi krok po kroku
  Karol Jaworski, aplikant radcowski specjalizujący się m.in. w prawie zamówień publicznych
  W przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia po ogłoszeniu postępowania, której konsekwencją jest zwiększenie zamawianych dostaw, wartość szacunkowa zamówienia pozostaje bez zmian. Może natomiast zmienić się kwota, którą przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.
 • Można wybrać ofertę złożoną po terminie

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 14.000 euro jedna z firm złożyła ofertę po terminie wyznaczonym w specyfikacji. Cena przedstawiona w ofercie jest niższa niż ceny w pozostałych otrzymanych ofertach. Czy w związku z tym możliwe jest przyjęcie oferty pomimo jej złożenia po upływie wyznaczonego terminu ?