Partnerzy serwisu:
W przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia po ogłoszeniu postępowania, której konsekwencją jest zwiększenie zamawianych dostaw, wartość szacunkowa zamówienia pozostaje bez zmian. Może natomiast zmienić się kwota, którą przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie

Przygotowałam przetarg na dostawę szwów chirurgicznych, który jest podzielony na 40 pakietów - 40 zadań. Przed jego ogłoszeniem została obliczona wartość szacunkowa zamówienia, która przekracza progi unijne. W związku z powyższym zamówienie zostało opublikowane w biuletynie Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Po około tygodniu od ogłoszenia okazało się, że jeden z pakietów został zmodyfikowany, ponieważ zostały zwiększone ilości potrzebnych produktów. W jaki sposób wpływa to na wartość szacunkową naszego zamówienia? Czy pozostaje ona bez zmian, a tylko kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia będzie zmodyfikowana właśnie w tym pakiecie?

Odpowiedź

W przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia po ogłoszeniu postępowania, której konsekwencją jest zwiększenie zamawianych dostaw, wartość szacunkowa zamówienia pozostaje bez zmian. Może natomiast zmienić się kwota, którą zamierzasz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wartością zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp). Czynność szacowania dokonywana jest na etapie przygotowywania postępowania. Jest ona kluczowa do ustalenia:

- w jakim trybie dane postępowanie może być przeprowadzone, np. zapytanie o cenę można zastosować jedynie, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne,

- w jakiej procedurze "krajowej" czy "unijnej" zamówienie ma być udzielone oraz

- czy w ogóle do danego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp; ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Zmiana zakresu zamówienia dokonana po wszczęciu postępowania tak naprawdę nie ma wpływu na wartość szacunkową zamówienia, gdyż do jej ustalenia byłeś zobowiązany przed jego wszczęciem. Jeżeli postępowanie zostało wszczęte, to raz ustalona wartość zamówienia pozostaje niezmieniona. Zatem jedynie w przypadku, gdyby zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenia nastąpiła przed wszczęciem postępowania, musiałbyś dokonać zmiany wartości zamówienia (art. 35 ust. 2 ustawy Pzp).

Zapamiętaj!

Szacując wartość zamówienia nie możesz jej zaniżać w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp (art. 32 ust. 2 ustawy Pzp). Może to nastąpić, jeśli celowo ustalasz wartość zamówienia poniżej progów unijnych, aby po wszczęciu postępowania zwiększyć zakres zamówienia. Ważne jest zatem szacowanie z należytą starannością.

Kwotę, którą zamierzasz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jesteś zobowiązany podać bezpośrednio przed otwarciem ofert (art. 86 ust. 3 ustawy Pzp). Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby do tego momentu zmieniła się ona w trakcie postępowania. Wartość zamówienia i kwota, którą zamierzasz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie musi być jednakowa. Ta pierwsza może być nawet wyższa. Z treści art. 86 ust. 3 ustawy Pzp nie wynika, że kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie może być niższa niż wartość zamówienia.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 2 oraz art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759).

www.portalzp.pl

 • Praktyczne rady, jak udzielić zamówienia podzielonego na etapy

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd *
  Powinieneś podać maksymalny termin realizacji zamówienia obejmujący wykonanie całości robót objętych zamówieniem, ewentualnie ograniczyć się do podania tylko daty rozpoczęcia robót (początkowej dla 1 etapu) i/lub daty zakończenia robót (maksymalnej dla 2 etapu).
 • Jakie pełnomocnictwo będzie ważne dla postępowania przed KIO?

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz *
  Pełnomocnictwo dotyczące wszystkich czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne będzie niewystarczające dla wykonania szczególnych czynności. Tak dzieje się na przykład w przypadku pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, gdzie wymagane jest pełnomocnictwo szczególne
 • Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska *
  W obecnym stanie prawnym nie ma zakazu zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego po terminie związania ofertą. W związku z tym przekroczenie terminu związania ofertą nie może być ocenione jako wada postępowania uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy
 • Konsekwencje zmiany stawki VAT dla wykonawców zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Z dniem 1 stycznia 2011 rząd planuje podniesienie stawek podatku VAT. Wejście w życie przepisów o zmianie stawek podatku VAT powinno zostać odpowiednio uwzględnione w przetargach, które są obecnie ogłaszane a dotyczą dostaw, usług lub robót budowlanych realizowanych w 2011 roku