Partnerzy serwisu:
W obecnym stanie prawnym nie ma zakazu zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego po terminie związania ofertą. W związku z tym przekroczenie terminu związania ofertą nie może być ocenione jako wada postępowania uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy

Pytanie

Dokonałem wyboru najkorzystniejszej oferty w zamówieniu, które składało się z 5 części. Rozstrzygnięto 3 części, jedna została unieważniona z uwagi na wzrost cen, druga z uwagi na brak ważnych ofert. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy. W związku z upływającym terminem związania ofertą jedna z firm która wygrała przedłużyła termin związania ofertą tylko na jedną część zamówienia (wygrała w dwóch częściach). Jak powinienem dalej postąpić?

Odpowiedź

Powinieneś wystosować pismo do tego wykonawcy, aby ustalić, czy masz do czynienia z uchylaniem się wykonawcy od podpisania umowy. Pamiętaj jednak, że jest możliwe podpisanie umowy po terminie związania ofertą.

Wyjaśnienie

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Nie jest to możliwe w sytuacji, gdy zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Jeśli uzyskasz odpowiedź na piśmie, że dany wykonawca nie zamierza z Tobą podpisać umowy na daną część postępowania, będziesz mieć jasność, dlatego wystosuj do niego pisemne zapytanie.

Przedłużenie terminu związania ofertą a wadium

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie:

- nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ww. ustawy, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień unijnych,

- nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ww. ustawy, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień podprogowych.

Zamawiający ma możliwość zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego także przed upływem powyższych terminów, jeżeli:

1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

- przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, albo

2. umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej lub też

3. w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości podprogowej nie odrzucono żadnej oferty oraz:

- w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy,

- w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej - upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia KIO ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze lub

4. postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej, z wyjątkiem przypadku wykluczenia wykonawcy, wobec którego nie upłynął jeszcze termin do wniesienia odwołania lub w następstwie jego wniesienia KIO nie ogłosiła jeszcze wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

Jak wynika z powyższego, są to terminy minimalne zawierania umów, a nie maksymalne, których nie można przekroczyć. Należy zauważyć, że w obecnym stanie prawnym nie ma zakazu zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego po terminie związania ofertą. W związku z tym przekroczenie terminu związania ofertą nie może być ocenione jako wada postępowania uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy (wyrok KIO z 7 stycznia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1581/09).

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 15 czerwca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1070/10, stwierdziła, że ustawa Pzp, a w tym również jej art. 94 ust. 1, nie stanowi zobowiązania dla zamawiającego i wykonawcy do zawarcia umowy przed upływem terminu związania ofertą.

Natomiast brzmienie art. 94 ust. 1 ustawy Pzp upoważnia zamawiającego do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą po upływie terminu związania ofertą, jeśli wykonawca wyraża w tym zakresie taką wolę (wyrok KIO z 29 października 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 1337/09).

Podstawa prawna: art. 85 ust. 4, art. 94 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 25 czerwca 2010 r. nr 113, poz. 759).

* Autor jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej

www.portalzp.pl

 • Czy w przypadku podania przez wykonawcę błędnej stawki VAT należy odrzucić ofertę?

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska *
  Podanie przez wykonawcę błędnej stawki VAT stanowi uzasadnienie uprawniające do odrzucenia oferty. Zamawiający po zrealizowaniu umowy musi rozliczyć się z wykonawcą, co w przypadku nieprawidłowej stawki podatkowej jest niezmiernie kłopotliwe.
 • Obniżenie kary umownej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wykonawca podpisał umowę o wykonanie zamówienia publicznego. Zamawiający w treści umowy ustalił rażąco wysokie kary za jej nieterminowe wykonanie. Czy można wnioskować do zamawiającego o obniżenie wysokości kar umownych ?
 • Jakie pełnomocnictwo będzie ważne dla postępowania przed KIO?

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz *
  Pełnomocnictwo dotyczące wszystkich czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne będzie niewystarczające dla wykonania szczególnych czynności. Tak dzieje się na przykład w przypadku pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, gdzie wymagane jest pełnomocnictwo szczególne
 • Konsekwencje zmiany stawki VAT dla wykonawców zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Z dniem 1 stycznia 2011 rząd planuje podniesienie stawek podatku VAT. Wejście w życie przepisów o zmianie stawek podatku VAT powinno zostać odpowiednio uwzględnione w przetargach, które są obecnie ogłaszane a dotyczą dostaw, usług lub robót budowlanych realizowanych w 2011 roku