Partnerzy serwisu:
Gdy przewidujesz udział w postępowaniu wykonawców lub konsorcjów wykonawców zagranicznych, powinieneś np. w ogłoszeniu lub zaproszeniu do udziału w postępowaniu wskazać, po jakim kursie będziesz przeliczał wskazane w ofertach lub wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wartości pieniężne wyrażone w innych walutach.

Pytanie

W przetargu stratuje konsorcjum firm A, B, C. Wymagaliśmy wykazaniem się przez wykonawców 2 robotami na kwotę X. Konsorcjum przedstawia 5 robót, w tym 2 roboty jednego z wykonawców, jakim jest firma francuska. Oczywiście konsorcjum warunek spełnia, ale co, gdyby np. zostały w wykazie wykazane tylko 2 roboty od francuskiego partnera w kwocie euro? Czy przeliczyć tę kwotę zgodnie z kursem na dzień otwarcia ofert? To samo pytanie dotyczy polisy OC. Wszyscy partnerzy złożyli polisy (niepotrzebnie, ponieważ każdy ma na kwotę wyższą niż wymagano, wystarczyła jedna polisa). Ale co w przypadku, gdyby tylko jeden członek konsorcjum - ten z zagranicy - złożył polisę, ale nie w złotówkach, tylko w euro.

Odpowiedź

Gdy przewidujesz udział w postępowaniu wykonawców lub konsorcjów wykonawców zagranicznych, powinieneś np. w ogłoszeniu lub zaproszeniu do udziału w postępowaniu wskazać, po jakim kursie będziesz przeliczał wskazane w ofertach lub wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wartości pieniężne wyrażone w innych walutach (zarówno w przypadku wykazu wykonanych robót/dostaw/usług, jak i w przypadku polisy OC).

Jeśli nie przewidziałeś takiej sytuacji wcześniej, proponowałabym, aby poinformować wszystkich biorących udział w postępowaniu wykonawców o sposobie przeliczenia. Przykładowo, że wspomniane wyżej kwoty zostaną przeliczone po średnim kursie NBP z dnia składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo z dnia otwarcia ofert.

Opisywany problem nie jest aż tak powszechny, jak można by było się tego spodziewać. Zamówienia wszczynane przez polskich zamawiających z reguły cieszą się zainteresowaniem głównie ze strony polskich wykonawców. Natomiast zamawiający, którzy po doświadczeniach z lat ubiegłych lub po dokonaniu rozeznania rynku wiedzą, że w postępowaniu uczestniczyć będą wykonawcy z innych krajów, stosują odpowiednie zapisy w ogłoszeniu lub zaproszeniu do udziału w postępowaniu. Określone jest w nich, jak zachowa się zamawiający w przypadku otrzymania od wykonawców wykazu wykonanych robót/dostaw/usług lub polisy OC w innej walucie niż PLN.

Kilka słów o praktyce

Niektórzy zamawiający wskazują do przeliczenia np. dzień publikacji ogłoszenia lub dzień otwarcia ofert/składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Są również tacy, którzy preferują np. do przeliczenia kurs z dnia zawarcia umowy bądź z dnia wystawienia protokołu odbioru.

Ta ostatnia metoda nie jest najlepszym rozwiązaniem. Po pierwsze, nie zawsze zamawiający będzie dysponował tak precyzyjnymi danymi (wykonawca nie ma obowiązku przekazania nam kopii kontraktu lub protokołu odbioru, więc musimy bazować jedynie na jego oświadczeniu, że kontrakt zawarto w danym dniu lub że w tym dniu wystawiony został protokół odbioru). Po drugie, może się zdarzyć, że w przypadku identycznych kwot w obcej walucie jednego wykonawcę wykluczymy (bo nie spełnia warunku), a drugiego nie (bo np. w jego przypadku kurs z dnia zawarcia kontraktu był wyższy). Takie działanie prowadziłoby do nierównego traktowania wykonawców i prawdopodobnie pociągnęło za sobą odwołanie wykluczonego oferenta.

Pamiętaj, że wykonawcy wykazują spełnienie warunku udziału w postępowaniu na dzień składania wniosków/ofert. A zatem przeliczanie wartości pieniężnych wyrażonych w innych walutach niż PLN po kursie z dnia otwarcia ofert/składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wydaje się być trafne. Podobny pogląd wyrazili członkowie KIO w wyroku z 17 sierpnia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 990/09.

Przykład

Zamawiający, którzy przewidują, że w ich postępowaniach mogą brać udział wykonawcy zagraniczni, mogą umieścić w ogłoszeniu lub zaproszeniu następujący zapis: Jeśli wykonawca, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wymienionego w pkt ..., przedstawi w wykazie robót budowlanych/dostaw/usług wynagrodzenie za wykonane prace wyrażone w innej walucie niż PLN, zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego wykonawcę przeliczy podaną cenę po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP z dnia otwarcia ofert/składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zapis ten możemy odpowiednio przekształcić również na potrzeby innych dokumentów, np. polisy OC.

Podstawa prawna: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 17 sierpnia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 990/09

Odpowiedź udzielona: 10 czerwca 2010 r.

www.portalzp.pl

 • Konsekwencje śmierci wykonawcy zamówienia

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W trakcie realizacji zamówienia publicznego zmarł jego wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Wykonawca został wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jakie konsekwencje dla zamawiającego związane są ze śmiercią wykonawcy zamówienia publicznego w trakcie realizacji przedmiotu zawartej umowy ?
 • Jak opisać przedmiot zamówienia na usługi prawnicze?

  Przetargi krok po kroku
  Kamil Adamiec, pracownik Biura Zamówień Publicznych instytucji zamawiającej
  Pytanie: Jak opisać przedmiot zamówienia na usługi prawnicze obejmujące stałe doradztwo, w tym z zakresu prawa zamówień publicznych, dla obsługi projektu finansowanego ze środków unijnych?
 • W jakim trybie udzielić zamówienia na dowóz dzieci do szkoły?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Gminy zobowiązane do zapewnienia dowozu dzieci do szkół nie powinny wybierać wykonawcy usługi transportowej w trybie zapytania o cenę.
 • Kiedy powinno przeprowadzić się jedno postępowanie, a kiedy kilka odrębnych?

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Wycinka, aplikant radcowski, specjalista w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze środków UE UZP
  Pytanie: W ramach projektu, którego okres trwania wynosi 5 lat, potrzebuję dokonać zamówienia na: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia pozaszkolne, kursy, praktyki zawodowe, egzaminy (zewnętrzne i wewnętrzne). Czy wartości poszczególnych pozycji należy sumować, czy przeprowadzić zamówienie na każdą pozycję odrębnie? Ponadto co w przypadku, gdy udzielę zamówienia na cały okres projektu, czyli na 5 lat (wartość ponad 14.000 euro), a po 2 latach zmieni się osoba prowadząca np. zajęcia pozalekcyjne? Czy wówczas dojdzie do sytuacji, iż będzie konieczne podpisanie nowej umowy zlecenia? Czy w takim przypadku udzielając kolejnego zamówienia na pozostałą już sumę poniżej 14.000 euro, mogę zgodnie z art. 4 pkt 8 nie stosować ustawy Pzp?