Partnerzy serwisu:
Pytanie: W ramach projektu, którego okres trwania wynosi 5 lat, potrzebuję dokonać zamówienia na: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia pozaszkolne, kursy, praktyki zawodowe, egzaminy (zewnętrzne i wewnętrzne). Czy wartości poszczególnych pozycji należy sumować, czy przeprowadzić zamówienie na każdą pozycję odrębnie? Ponadto co w przypadku, gdy udzielę zamówienia na cały okres projektu, czyli na 5 lat (wartość ponad 14.000 euro), a po 2 latach zmieni się osoba prowadząca np. zajęcia pozalekcyjne? Czy wówczas dojdzie do sytuacji, iż będzie konieczne podpisanie nowej umowy zlecenia? Czy w takim przypadku udzielając kolejnego zamówienia na pozostałą już sumę poniżej 14.000 euro, mogę zgodnie z art. 4 pkt 8 nie stosować ustawy Pzp?

Odpowiedź

Zamówienia tożsame przedmiotowo powinny być udzielane w ramach jednego postępowania w sprawie zamówienia publicznego. W celu rozstrzygnięcia, czy masz do czynienia z jednym przedmiotem zamówienia czy też nie, powinieneś kierować się ustalonymi regułami szacowania wartości zamówienia, a w szczególności rozważyć, czy:

- jesteś w stanie w sposób obiektywny z góry określić zakres udzielanego zamówienia w planie zamówień publicznych na dany rok lub na okres, który obejmuje sporządzany plan;

- przeznaczenie zamawianych usług jest takie samo lub podobne czy nie oraz ocenić ich dostępność u jednego wykonawcy.

A zatem, wszystkie zaplanowane na dany okres Twoje potrzeby zasadniczo powinieneś oszacować łącznie w celu udzielenia jednego zamówienia. Chyba że stanowią one odrębny przedmiot zamówienia.

Natomiast, zgodnie z treścią art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszczalne jest udzielenie zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego zamówienia, pod warunkiem łącznego oszacowania poszczególnych części zamówienia.

Podejmij decyzje już na etapie planowania przeprowadzenia postępowania

Jeżeli planujesz udzielić zamówień lub jednego zamówienia, rozważ przede wszystkim, co jest przedmiotem poszczególnych Twoich potrzeb. Zdefiniuj, co zamierzasz otrzymać w przypadku zajęć pozalekcyjnych, kursów, egzaminów i sprawdź, czy istnieje grupa podmiotów, która zasadniczo świadczy usługi w powyższym zakresie. Pamiętaj przy tym jednak, że różnorodne nazwy poszczególnych Twoich potrzeb nie muszą decydować o braku tożsamości przedmiotowej zamówienia. Oceń, czy wszystkie potrzeby nie stanowią w istocie usług szkoleniowych (także w zaproponowanej przez Ciebie kategorii "egzaminy"), które możesz nabyć od jednego wykonawcy.

Kiedy możliwe jest udzielenie zamówienia w częściach?

Jeżeli przewidujesz, iż prowadzony przez Ciebie projekt będzie trwał 5 lat lub inny z góry określony czas, powinieneś uwzględnić ten fakt przy szacowaniu wartości zamówienia. Zmiany personalne po stronie wykonawcy w zakresie świadczenia usług mogą prowadzić jednak do konieczności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Z uwagi na długotrwałość projektu, chociażby z ww. względów organizacyjnych, możesz oszacować poszczególne części zamówienia łącznie i udzielić zamówienia w częściach (np. przeprowadzając odrębne procedury na poszczególne okresy (etapy) prowadzonego projektu). W takim przypadku nie możesz jednak kierować się wartością poszczególnych części i korzystać z wyłączenia obowiązku stosowania ustawy z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 4, art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Odpowiedź udzielona: 11 czerwca 2010 r.

www.portalzp.pl

 • Jak ocenić oferty zagranicznych wykonawców?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Skóra, prawnik, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów ds. Zamówień Publicznych, kierownik Wydziału Zamówień w spółce sektora energetycznego
  Gdy przewidujesz udział w postępowaniu wykonawców lub konsorcjów wykonawców zagranicznych, powinieneś np. w ogłoszeniu lub zaproszeniu do udziału w postępowaniu wskazać, po jakim kursie będziesz przeliczał wskazane w ofertach lub wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wartości pieniężne wyrażone w innych walutach.
 • Chcesz zmienić treść siwz? Sprawdź, czy możesz

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz, konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych
  W uzasadnionych przypadkach możesz przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz.
 • Szacowanie wartości zamówienia publicznego na ogłoszenia w prasie

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny, aplikant radcowski, koordynator w Departamencie Zakupów PGE SA
  Pytanie: W naszej jednostce chcemy udzielić zamówienia na publikacje ogłoszeń w prasie. Ze względów ustawowych część ogłoszeń publikowana jest w prasie lokalnej, a część w prasie o zasięgu ogólnopolskim (sprzedaż nieruchomości). Czy wartość szacunkową należy zliczyć razem? Czy można to traktować jako zamówienia różnego rodzaju dostępne u różnych wykonawców?
 • Masz konkretną kwotę na realizację zamówienia? Zamieść w siwz odpowiednią informację!

  Przetargi krok po kroku
  Katarzyna Malinowska, ekspert ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych w instytucji zamawiającej, w latach 2004-2006 specjalista w Departamencie Prawnym UZP
  Pytanie: W gminie jest fundusz sołecki, z którego konkretne kwoty (od 1.300 do 20.000 zł) zostały wydzielone na organizację placów zabaw w różnych miejscowościach. Całość opiewa na 86.000 zł. Kwoty muszą być wykorzystane w zatwierdzonych uchwałą wysokościach. Jaki tryb mogę wykorzystać? Według mnie nie spełniam żadnych przesłanek, żeby zastosować negocjacje bez ogłoszenia czy zamówienie z wolnej ręki. Natomiast jeżeli zdecyduję się na przetarg nieograniczony, to jak powinienem opisać przedmiot zamówienia, skoro kryterium to konkretna kwota i w niej trzeba zmieścić wyposażenie placu?