Partnerzy serwisu:
Pytanie: W naszej jednostce chcemy udzielić zamówienia na publikacje ogłoszeń w prasie. Ze względów ustawowych część ogłoszeń publikowana jest w prasie lokalnej, a część w prasie o zasięgu ogólnopolskim (sprzedaż nieruchomości). Czy wartość szacunkową należy zliczyć razem? Czy można to traktować jako zamówienia różnego rodzaju dostępne u różnych wykonawców?

Odpowiedź

Jeśli jesteś w stanie obiektywnie przewidzieć, w ramach całego okresu, na jaki planujesz udzielić Twojego zamówienia, liczbę zamawianych ogłoszeń, powinieneś uwzględnić przewidywaną wysokość wynagrodzenia wykonawcy za oba rodzaje ogłoszeń, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich. Zamówienia w zależności od rodzaju zamawianego ogłoszenia i wykonawców, którzy są w stanie je wykonać, możesz przeprowadzić oddzielnie (oddzielnie na ogłoszenia w prasie lokalnej i oddzielnie na ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej), jednak wartością każdego z tych zamówień w tym wypadku będzie łączna wartość obu zamówień.

Co do zasady wartość szacunkową zamówienia określa się na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem, podstawą ustalenia wartości szacunkowej zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Ciebie z należytą starannością. Czynności oszacowania wartości zamówienia dokonuje się w ramach czynności przygotowawczych, przed wszczęciem postępowania.

Kiedy przewidujesz konieczność udzielenia zamówienia na usługi tego samego rodzaju, szacując wartość zamówienia, powinieneś uwzględnić przewidywaną wysokość wynagrodzenia za świadczenie wykonawcy / wykonawców w całym okresie trwania umowy. Oczywiście bierzesz pod uwagę wartość tych usług, które jesteś w stanie obiektywnie przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć, w ramach całego okresu, na jaki planujesz udzielić zamówienia. Jeśli jesteś więc w stanie zaplanować liczbę ogłoszeń obu typów, np. biorąc pod uwagę budżet, jakim dysponujesz, szacując wartość zamówienia, powinieneś uwzględnić przewidywaną wysokość wynagrodzenia wykonawcy/wykonawców za oba typy ogłoszeń w całym okresie trwania umowy.

Decydujące znaczenia przy szacowaniu wartości zamówienia ma charakter przedmiotu zamówienia. W dalszej kolejności natomiast okres, w jakim udziela się zamówienia, oraz osoba wykonawcy, który ma je realizować. Łącznemu szacowaniu podlegać będą te zamówienia, które są tego samego rodzaju lub są podobne. Chodzi o te, które mają takie samo przeznaczenie, bo mogą być teoretycznie zrealizowane przez tych samych wykonawców i które są przewidywalne do zrealizowania w określonym czasie.

A może zamówienia odrębne?

Z zamówieniami odrębnymi będziemy mieli do czynienia, gdy będą one innego rodzaju i o odmiennym przeznaczeniu. Również wtedy, gdy możliwość ich wystąpienia jest trudna do przewidzenia (kiedy przy zachowaniu należytej staranności nie jesteś w stanie przewidzieć konieczności ich zamówienia) lub w sytuacji kiedy nie będziesz ich mógł uzyskać od tych samych wykonawców.

Jednak w Twoim przypadku takiej sytuacji nie ma. Jedyne zastrzeżenie może budzić fakt, czy może być ten sam wykonawca. Jednakże istnieje możliwość powierzenia zamówienia niezależnemu biuru ogłoszeń, które w Twoim imieniu będzie zamawiało ogłoszenia, niezależnie czy to ma być ogłoszenie w prasie lokalnej, czy ogólnopolskiej. Z drugiej zaś strony przedmiot zamówienia jest tego samego rodzaju, więc jego charakter powinien determinować w przeważającym zakresie konieczność łącznego oszacowania jego wartości.

Tym bardziej że w sytuacji, kiedy zamówienia nie jest w stanie wykonać jeden wykonawca, istnieje możliwość podzielenia zamówienia na części (pakiety) lub przeprowadzenia kilku postępowań. W przypadku jednak udzielania zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części. Jeżeli więc zdecydujesz się udzielić zamówienia w częściach (w odrębnych postępowaniach), ale nie w ramach jednego postępowania, musisz pamiętać, że organizując odrębne postępowania dla każdego z nich, przyjmujesz wartość całego zamówienia.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 1655, poz. 223 ze zm.).

www.portalzp.pl

 • Czy wykonawca zawsze może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy?

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska *
  Zamawiający ma prawo żądać wskazania w ofercie części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli wykonawca nie zaznaczył w ofercie, że powierzy określoną część zamówienia podwykonawcy, należy przyjąć, że wykona zamówienie samodzielnie.
 • Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

  Przetargi krok po kroku
  Karol Jaworski, aplikant radcowski specjalizujący się m.in. w prawie zamówień publicznych
  W przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia po ogłoszeniu postępowania, której konsekwencją jest zwiększenie zamawianych dostaw, wartość szacunkowa zamówienia pozostaje bez zmian. Może natomiast zmienić się kwota, którą przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.
 • Kiedy powinno przeprowadzić się jedno postępowanie, a kiedy kilka odrębnych?

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Wycinka, aplikant radcowski, specjalista w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze środków UE UZP
  Pytanie: W ramach projektu, którego okres trwania wynosi 5 lat, potrzebuję dokonać zamówienia na: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia pozaszkolne, kursy, praktyki zawodowe, egzaminy (zewnętrzne i wewnętrzne). Czy wartości poszczególnych pozycji należy sumować, czy przeprowadzić zamówienie na każdą pozycję odrębnie? Ponadto co w przypadku, gdy udzielę zamówienia na cały okres projektu, czyli na 5 lat (wartość ponad 14.000 euro), a po 2 latach zmieni się osoba prowadząca np. zajęcia pozalekcyjne? Czy wówczas dojdzie do sytuacji, iż będzie konieczne podpisanie nowej umowy zlecenia? Czy w takim przypadku udzielając kolejnego zamówienia na pozostałą już sumę poniżej 14.000 euro, mogę zgodnie z art. 4 pkt 8 nie stosować ustawy Pzp?