Partnerzy serwisu:
W uzasadnionych przypadkach możesz przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz.

Pytanie

W siwz na roboty budowlane - docieplenie obiektu (ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie ZP) umieściłam wymóg posiadania przez firmę ważnego certyfikatu ISO, wydanego przez akredytowany ośrodek. Teraz chcę wycofać ten warunek. Wynika to z tego, iż spełnienie innych warunków zawartych w siwz zagwarantują mi potwierdzenie odpowiedniego doświadczenia wykonawcy w tych pracach. Czy mogę zamieścić sprostowanie i w jakiej formie? Czy zmienić całą siwz, czy tylko podać informację o zmianie na stronie firmy i w Biuletynie ZP.

Odpowiedź

W uzasadnionych przypadkach możesz przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp). Jednocześnie niezwłocznie musisz przekazać zmienioną treść specyfikacji wszystkim wykonawcom, którym została ona przekazana. Jeżeli zaś siwz była udostępniona na Twojej stronie internetowej, zmianę zamieść także na tej stronie. Wycofanie warunku dotyczącego posiadania certyfikatu ISO z treści siwz będzie się wiązało także ze zmianą treści ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie ZP.

Jeżeli zmiana treści siwz prowadziłaby do zmiany treści ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego, zobowiązany jesteś zamieścić w Biuletynie ZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. W celu dokonania zmiany powstałej w wyniku pominięcia warunku posiadania certyfikatu ISO powinieneś zamieścić ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. W jego treści powinieneś wskazać tę okoliczność, która uległa zmianie po modyfikacji siwz. Tak przygotowane ogłoszenie publikujesz w Biuletynie ZP.

Nie masz natomiast obowiązku dokonywać zmian treści całej siwz. Jedynie przesyłasz do wykonawców informacje o zmianie treści siwz oraz zamieszczasz ją na stronie internetowej. Określone wymagania w tym zakresie mają zagwarantować zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wynikających z treści art. 7 ustawy Pzp.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 ze zm.).

Odpowiedź udzielona: 5 maja 2010 r.

www.portalzp.pl

 • Za jaki okres referencje muszą potwierdzać należyte wykonanie usług?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska *
  W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należy uznać takie referencje, w których usługa została rozpoczęta przed tym 3-letnim terminem i trwa nadal.
 • Obniżenie kary umownej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wykonawca podpisał umowę o wykonanie zamówienia publicznego. Zamawiający w treści umowy ustalił rażąco wysokie kary za jej nieterminowe wykonanie. Czy można wnioskować do zamawiającego o obniżenie wysokości kar umownych ?
 • Kiedy powinno przeprowadzić się jedno postępowanie, a kiedy kilka odrębnych?

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Wycinka, aplikant radcowski, specjalista w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze środków UE UZP
  Pytanie: W ramach projektu, którego okres trwania wynosi 5 lat, potrzebuję dokonać zamówienia na: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia pozaszkolne, kursy, praktyki zawodowe, egzaminy (zewnętrzne i wewnętrzne). Czy wartości poszczególnych pozycji należy sumować, czy przeprowadzić zamówienie na każdą pozycję odrębnie? Ponadto co w przypadku, gdy udzielę zamówienia na cały okres projektu, czyli na 5 lat (wartość ponad 14.000 euro), a po 2 latach zmieni się osoba prowadząca np. zajęcia pozalekcyjne? Czy wówczas dojdzie do sytuacji, iż będzie konieczne podpisanie nowej umowy zlecenia? Czy w takim przypadku udzielając kolejnego zamówienia na pozostałą już sumę poniżej 14.000 euro, mogę zgodnie z art. 4 pkt 8 nie stosować ustawy Pzp?
 • Oświadczenia z art. 17 składane przez członków komisji

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Członkowie komisji po otwarciu ofert składają oświadczenia o nie istnieniu przeszkód określonych w art. 17 ust.1. W przypadku, kiedy zaistnieje jedna z przytoczonych tam przesłanek członek komisji nie może pełnić swojej funkcji a kierownik zamawiającego jest zobowiązany do powołania w to miejsce nowej osoby.