Partnerzy serwisu:
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należy uznać takie referencje, w których usługa została rozpoczęta przed tym 3-letnim terminem i trwa nadal.

Pytanie

Rozstrzygnęliśmy postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie dotyczyło udzielenia kredytu, a jego wartość przekraczała progi unijne. Wymagaliśmy, aby wykonawca przedstawił wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, tj. 25 sierpnia 2010 r., przynajmniej 1 usługę na kwotę min. 1.000.000 zł. Należało podać ich wartość, przedmiot, datę wykonania, wskazać odbiorców i załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały lub są wykonywane należycie. Złożono jedną ofertę wraz z wykazem wykonanych usług oraz z referencjami. Wskazano w nich, że udzielono kredytu w dniach 6 lipca 2007 r. - 15 grudnia 2015 r. Czy fakt, że zawarto umowę na usługę 6 lipca 2007 r., czyli więcej niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert w naszym postępowaniu (25 sierpnia 2010 r.), można przyjąć jak spełnienie naszego warunku udziału?

Odpowiedź

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należy uznać takie referencje, w których usługa została rozpoczęta przed tym 3-letnim terminem i trwa nadal, aż do roku 2015.

Jako zamawiający w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, mogłeś zażądać m.in. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie masz prawo również zażądać podania ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wynika to bezpośrednio z § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Jeśli opisywana przez Ciebie oraz wykazana przez wykonawcę usługa jest świadczeniem okresowym lub ciągłym, to wówczas należy uznać przedstawione referencje. Z treści wskazanego wyżej przepisu nie wynika żadne ograniczenie, iż cała usługa ma być wykonana w ciągu 3 lat, może być również rozpoczęta przed tym okresem i trwać dalej.

Podstawa prawna: § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817).

* Autor jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl

 • Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska *
  Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być ściśle związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia podstawowego. Oznacza to, że nie może służyć jedynie poprawieniu parametrów zamówienia podstawowego czy rozszerzeniu jego zakresu o elementy, bez których zamówienie podstawowe może funkcjonować.
 • Jak przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne na zajęcia językowe?

  Przetargi krok po kroku
  Karol Jaworski *
  Opisując przedmiot zamówienia, jesteś zobowiązany stosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). Celem tego jest określenie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, dzięki czemu wykonawcy niezależnie od kraju pochodzenia i używanego języka są w stanie właściwie go zidentyfikować.
 • Wykonawca zamówienia nie może polegać na uprawnieniach innego podmiotu

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Jeżeli przedmiot zamówienia publicznego wymaga dla jego wykonania posiadania uprawnień niezbędnych do wykonania określonej działalności lub czynności, wykonawca nie może dla spełnienia tego warunku polegać na uprawnieniach posiadanych przez podmioty trzecie.
 • Czy w przypadku podania przez wykonawcę błędnej stawki VAT należy odrzucić ofertę?

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska *
  Podanie przez wykonawcę błędnej stawki VAT stanowi uzasadnienie uprawniające do odrzucenia oferty. Zamawiający po zrealizowaniu umowy musi rozliczyć się z wykonawcą, co w przypadku nieprawidłowej stawki podatkowej jest niezmiernie kłopotliwe.