Partnerzy serwisu:
Członkowie komisji po otwarciu ofert składają oświadczenia o nie istnieniu przeszkód określonych w art. 17 ust.1. W przypadku, kiedy zaistnieje jedna z przytoczonych tam przesłanek członek komisji nie może pełnić swojej funkcji a kierownik zamawiającego jest zobowiązany do powołania w to miejsce nowej osoby.

Zawarte w przepisach przesłanki stanowią zamknięty katalog sytuacji, kiedy należy dokonać czynności wyłączenia. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli ubiegają się o udzielenie tego zamówienia, bądź pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia.

Z postępowania wyklucza się osoby, które przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wyłączeniu podlegają także osoby, które pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób. Ten przepis budzi najwięcej wątpliwości. Chodzi tu bowiem o sytuacje, kiedy członek komisji np. jest zaprzyjaźniony z wykonawcą, bądź żyje z nim w konkubinacie. Wreszcie ostatnia przesłanka wyłączenia, jeżeli członek komisji został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Z zapisów art. 17 nie wynika jasno, kiedy faktycznie członkowie komisji mają złożyć oświadczenia o okolicznościach będących podstawą do ich wyłączenia. Wskazane jest, aby oświadczenie takie zostało złożone przed podjęciem jakichkolwiek czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W praktyce mogą mieć miejsce sytuacje, kiedy przesłanki wykluczenia zaistnieją dopiero w trakcie postępowania, np. wtedy, gdy powstanie stosunek prawny lub faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osoby dokonującej czynności w postępowaniu. W takiej sytuacji osoba, której to dotyczy powinna niezwłocznie złożyć oświadczenie o zaistnieniu okoliczności określonych w art.17 ustawy.

Jeżeli członek komisji, który podlega wyłączeniu dokona jakiś czynności związanych z procedurą, to wówczas po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach wykluczenia należy powtórzyć czynności z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych nie wpływających na wynik postępowania.

 • Jak prawidłowo wybrać kod CPV dla swojej usługi?

  Przetargi krok po kroku
  Łukasz Urbanek, prawnik, obecnie naczelnik Wydziału Zakupów w instytucji zamawiającej
  Pytanie: Jaki kod CPV będzie właściwy dla eksperta, którego zadaniem będzie opracowanie standardów programów zajęć z kompetencji kluczowych uczniów szkół zawodowych?
 • Uważaj! Dzielenie zamówienia i szacowanie ich wartości to tematy wielokrotnie kwestionowane przez kontrole z UZP

  Przetargi krok po kroku
  Damian Michalak, prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych
  Dokonując zamówień publicznych w danym okresie, należy sumować wartość zamówień tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu. Jeśli pojawi się jednak analogiczne zamówienie, którego zamawiający nie przewidział w momencie wszczęcia procedury, należy je traktować jako zamówienie odrębne.
 • Chcesz zmienić treść siwz? Sprawdź, czy możesz

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz, konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych
  W uzasadnionych przypadkach możesz przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz.