Partnerzy serwisu:
Pytanie: Jaki kod CPV będzie właściwy dla eksperta, którego zadaniem będzie opracowanie standardów programów zajęć z kompetencji kluczowych uczniów szkół zawodowych?

Odpowiedź: W opisie przedmiotu zamówienia powinieneś wskazać jeden kod główny CPV określający główny przedmiot umowy oraz dodatkowo kilka kodów dla uszczegółowienia przedmiotu zamówienia.

Poniżej przykładowe kody CPV dla Twojego zamówienia:

Kod główny CPV:

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Kody dodatkowe:

80521000-2 Usługi opracowywania programów szkoleniowych

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności, które mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia, powinien używać określeń zrozumiałych, szczegółowych, uwzględniających wymagania i sytuacje mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty, w tym na cenę oferty. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV.

Zapamiętaj!

Twoim obowiązkiem jest szczegółowe opisanie przedmiotu zamówienia, w tym wybór odpowiednich kodów CPV najlepiej określających jego przedmiot zamówienia.

Opracowanie standardów programów zajęć z kompetencji kluczowych uczniów szkół zawodowych dotyczyć będzie usług edukacyjnych z zakresu usług szkolenia zawodowego. Warto także mieć na uwadze, że osoba mająca za zadanie opracowanie tego rodzaju standardów powinna posiadać odpowiednie wykształcenie oraz legitymować się doświadczeniem w realizacji podobnych zadań. Wszystko to jest potrzebne, aby zagwarantować prawidłową realizację Twojego przedmiotu zamówienia.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Odpowiedź udzielona: 21 maja 2010 r.

www.portalzp.pl

 • Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny, aplikant radcowski, koordynator w Departamencie Zakupów PGE SA, w latach 2003-2005 specjalista w Wydziale Orzecznictwa i Wydziale Opinii UZP, w latach 2005-2006 naczelnik Wydziału Orzecznictwa UZP
  Pytanie: Ogłosiłam przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych, z podziałem na 2 części (wartość zamówienia poniżej 14.000 euro). Przed terminem składania ofert otrzymałam pytania do siwz, gdzie w udzielonych wyjaśnieniach opisałam wszystkie pozycje formularza cenowego, których dotyczyły pytania. Do wyjaśnień dołączyłam formularz cenowy w części I po zmianach. Pominęłam w nim jedną pozycję. Podczas badania ofert okazało się, że jeden wykonawca skorzystał z zamieszczonego na stronie internetowej formularza cenowego po zmianach, bez tej jednej pozycji. Czy w tej sytuacji mogę unieważnić postępowanie w części I na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp? Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, gdyż zamawiający w takiej sytuacji nie może porównać ofert i dokonać ich oceny. Nadmieniam, iż wartość złożonych ofert w tej części wynosi 23.450,10 zł, 26.171,45 zł i 27.462,96 zł.
 • Pełnomocnictwo rodzajowe jest wymagane do złożenia odwołania

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania jego firmy. Wskazać należy, że do udzielenia pełnomocnictwa w sprawach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Oświadczenia z art. 17 składane przez członków komisji

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Członkowie komisji po otwarciu ofert składają oświadczenia o nie istnieniu przeszkód określonych w art. 17 ust.1. W przypadku, kiedy zaistnieje jedna z przytoczonych tam przesłanek członek komisji nie może pełnić swojej funkcji a kierownik zamawiającego jest zobowiązany do powołania w to miejsce nowej osoby.
 • Trzy zasady na których opiera się Prawo zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Jedną z fundamentalnych zasad systemu zamówień publicznych jest zasada jawności. Umożliwia ona m.in. informacje o organizowanych postępowaniach przetargowych, dostęp wykonawców do dokumentacji przetargowej, jawność wyników przeprowadzonego postępowania, nakłada też obowiązek informowania wykonawców o wszelkich zmianach i wyjaśnieniach udzielonych w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.