Partnerzy serwisu:
Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania jego firmy. Wskazać należy, że do udzielenia pełnomocnictwa w sprawach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

W art. 98 Kodeks cywilny przewiduje dwie formy pełnomocnictwa: pełnomocnictwo ogólne i pełnomocnictwo rodzajowe. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie pełnomocnika do czynności zwykłego zarządu. Zgodnie z utrwalonym w tym zakresie orzecznictwem zarówno Sądów Okręgowych (np. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2008 r. sygn. akt: XII Ga 159/08) jak i Krajowej Izby Odwoławczej (np. wyrok KIO z dnia 18 grudnia 2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 1639/09) w ramach pełnomocnictwa ogólnego możliwe jest w szczególności podpisanie oferty przetargowej, podpisanie pytań zadawanych do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a nawet podpisanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego.

Z istoty pełnomocnictwa ogólnego wynika, że nie musi ono wskazywać konkretnego postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy. Dla ważności pełnomocnictwa ogólnego wystarczającym jest zawarty w jego treści zapis, iż osoba upełnomocniona (pełnomocnik) może występować w imieniu firmy którą reprezentuje w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Również wartość postępowań jak i tryb nie musi być wskazany w treści pełnomocnictwa ogólnego, wówczas obejmuje ono wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zapamiętaj!

Pełnomocnictwo ogólne nie upoważnia do składania odwołań oraz reprezentowania odwołującego przed Krajową Izbą Odwoławczą. Dla ważności odwołania koniecznym jest udzielenie pełnomocnictwa rodzajowego. Pełnomocnictwo rodzajowe w swojej treści musi wskazywać, że udzielający pełnomocnictwa mocodawca upoważnił pełnomocnika do podpisania odwołania kierowanego do Krajowej Izby Odwoławczej. W pełnomocnictwie rodzajowym musi być wskazane konkretne postępowanie o zamówienie publiczne, którego pełnomocnictwo dotyczy.

Powyższe wymogi dotyczą również sytuacji w których mocodawca udziela pełnomocnictwa w celu złożenia przystąpienia do postępowania odwoławczego, zgodnie z możliwością przewidzianą w art. 185 ustawy Prawo zamówień publicznych. Czynność przystąpienia do postępowania odwoławczego również wymaga pełnomocnictwa rodzajowego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm).

 • Sprawdź, jak prawidłowo udzielić zamówienia w częściach

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie zajmujący się audytem wewnętrznym i kontrolą
  Pytanie: W ramach projektu realizowanego w okresie 5 lat potrzebujemy dokonać zamówienia na wynajęcie sal konferencyjnych w różnych miastach. W jakim trybie i na jakich zasadach (zamówienie w częściach, z zastrzeżeniem ofert częściowych) dokonać powyższego zamówienia? Rozumiem, że musimy zsumować wartość wszystkich sal przez cały okres trwania projektu. Czy możemy zastosować art. 6a ustawy Pzp?
 • Jak prawidłowo wybrać kod CPV dla swojej usługi?

  Przetargi krok po kroku
  Łukasz Urbanek, prawnik, obecnie naczelnik Wydziału Zakupów w instytucji zamawiającej
  Pytanie: Jaki kod CPV będzie właściwy dla eksperta, którego zadaniem będzie opracowanie standardów programów zajęć z kompetencji kluczowych uczniów szkół zawodowych?
 • Czy możliwe są zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy?

  Przetargi krok po kroku
  Bernadetta Tarnowska *
  Co do zasady zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy umowy w sprawie zamówienia publicznego są niedopuszczalne. Wyjątkiem jest wstąpienie w prawa i obowiązki wykonawcy zamówienia publicznego w wyniku sukcesji uniwersalnej. Sukcesja uniwersalna może nastąpić np. w drodze darowizny.