Partnerzy serwisu:
Pytanie: W ramach projektu realizowanego w okresie 5 lat potrzebujemy dokonać zamówienia na wynajęcie sal konferencyjnych w różnych miastach. W jakim trybie i na jakich zasadach (zamówienie w częściach, z zastrzeżeniem ofert częściowych) dokonać powyższego zamówienia? Rozumiem, że musimy zsumować wartość wszystkich sal przez cały okres trwania projektu. Czy możemy zastosować art. 6a ustawy Pzp?

Odpowiedź

Jeżeli dopuszczasz możliwość składania ofert częściowych albo udzielasz zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. W przypadku projektu realizowanego w okresie 5 lat wartością zamówienia dotyczącego wynajęcia sal konferencyjnych w różnych miastach będzie łączna wartość wszystkich zamówień udzielonych w tym okresie.

W związku z faktem, że musisz wynająć kilka sal konferencyjnych w różnych miastach, uzasadniony będzie podział ww. zamówienia na części np. na poszczególne miasta. I tak zamówienia takiego można udzielić w dwojaki sposób. Albo jako jedno postępowanie z możliwością składania ofert częściowych np. z podziałem na różne miasta. Albo udzielać kilka odrębnych zamówień, posiadających własną dokumentację, począwszy od ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a skończywszy na zawartej umowie.

Zapamiętaj!

Cały czas należy pamiętać o tym, żeby ten podział zamówienia nie naruszał art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.

Jeżeli zdecydujesz się na udzielenie zamówienia w częściach, możesz zastosować art. 6a ustawy Pzp. Zgodnie z nim, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80.000 euro dla dostaw lub usług, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

W przypadku gdy oszacowana z należytą starannością wartość którejkolwiek z części nie przekroczy równowartości kwoty 14.000 euro i będzie się mieścić w 20% wartości zamówienia, będziesz mógł udzielić zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Pzp. Analogiczna sytuacja zaistnieje, gdy wartość części zamówienia nie będzie przekraczać progów unijnych i będzie się mieścić w 20% wartości zamówienia.

W takim przypadku będziesz mógł stosować przepisy dla zamówień nieprzekraczających tychże progów, mimo że wartość całego zamówienia będzie równa lub przekroczy kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Najwłaściwszym trybem, w jakim można udzielić zamówienia dotyczącego wynajęcia sal konferencyjnych w różnych miastach, będzie jeden z podstawowych trybów przewidzianych w ustawie Pzp, tzn. przetarg nieograniczony bądź przetarg ograniczony.

Podstawa prawna: art. 6a, art. 11 ust. 8, art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

www.portalzp.pl

 • Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny, aplikant radcowski, koordynator w Departamencie Zakupów PGE SA, w latach 2003-2005 specjalista w Wydziale Orzecznictwa i Wydziale Opinii UZP, w latach 2005-2006 naczelnik Wydziału Orzecznictwa UZP
  Pytanie: Ogłosiłam przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych, z podziałem na 2 części (wartość zamówienia poniżej 14.000 euro). Przed terminem składania ofert otrzymałam pytania do siwz, gdzie w udzielonych wyjaśnieniach opisałam wszystkie pozycje formularza cenowego, których dotyczyły pytania. Do wyjaśnień dołączyłam formularz cenowy w części I po zmianach. Pominęłam w nim jedną pozycję. Podczas badania ofert okazało się, że jeden wykonawca skorzystał z zamieszczonego na stronie internetowej formularza cenowego po zmianach, bez tej jednej pozycji. Czy w tej sytuacji mogę unieważnić postępowanie w części I na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp? Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, gdyż zamawiający w takiej sytuacji nie może porównać ofert i dokonać ich oceny. Nadmieniam, iż wartość złożonych ofert w tej części wynosi 23.450,10 zł, 26.171,45 zł i 27.462,96 zł.
 • Pełnomocnictwo rodzajowe jest wymagane do złożenia odwołania

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania jego firmy. Wskazać należy, że do udzielenia pełnomocnictwa w sprawach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.