Partnerzy serwisu:
Co do zasady zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy umowy w sprawie zamówienia publicznego są niedopuszczalne. Wyjątkiem jest wstąpienie w prawa i obowiązki wykonawcy zamówienia publicznego w wyniku sukcesji uniwersalnej. Sukcesja uniwersalna może nastąpić np. w drodze darowizny.

Pytanie

W trakcie realizacji zamówienia (umowa na dwa lata) wykonawca przekazał firmę aktem darowizny na rzecz córki, w związku z czym uległy zmianie dane firmy, tzn. nazwisko właściciela oraz nr konta bankowego, pozostałe dane, tj. nazwa firmy, adres NIP i Regon pozostają bez zmian. Jak postąpić w tej sytuacji - czy do zawartej umowy wystarczy sporządzić aneks zmieniający dane firmy?

Odpowiedź

Co do zasady zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy umowy w sprawie zamówienia publicznego są niedopuszczalne. Wyjątkiem jest wstąpienie w prawa i obowiązki wykonawcy zamówienia publicznego w wyniku sukcesji uniwersalnej. Sukcesja uniwersalna może nastąpić np. w drodze darowizny. Jednak w przypadku nabycia przedsiębiorstwa trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego, pojęcie przedsiębiorstwa nie obejmuje zobowiązań i obciążeń związanych z jego prowadzeniem, co oznacza, że przejście na nabywcę (obdarowanego) przedsiębiorstwa na podstawie art. 552 Kodeksu cywilnego obejmować będzie aktywa.

Wyjaśnienie

Kwestię zobowiązań związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa reguluje art. 554 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym nabywca przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności.

Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa według stanu z chwili nabycia, według cen z chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć. A zatem nabycie przedsiębiorstwa rodzi solidarną odpowiedzialność zbywcy i nabywcy i jest równoznaczne z przystąpieniem nabywcy do długów wynikających z zobowiązań związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, przy czym nie powoduje zwolnienia dotychczasowego dłużnika z długu (art. 554 Kodeksu cywilnego). Jest to tzw. kumulatywne przejęcie długu.

W kontekście umowy w sprawie zamówienia publicznego kumulatywne przejęcie długu oznacza, że zobowiązanymi wobec zamawiającego są dwaj dłużnicy, z których jeden odpowiada osobiście bez ograniczenia (zbywca), a drugi (nabywca) również odpowiada osobiście, ale jego odpowiedzialność jest ograniczona do wartości nabytego przedsiębiorstwa.

Czy zmiana wykonawcy była sprzeczna z ustawą Pzp?

Opisane przekształcenie podmiotowe po stronie wykonawcy nie będzie, w mojej ocenie, sprzeczne z ustawą Pzp. Nie narusza ono bowiem art. 7 ust. 3 ustawy Pzp, według którego zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, pojawienie się nowego podmiotu odpowiedzialnego za dług nie wyłącza bowiem odpowiedzialności dotychczasowego wykonawcy, który pozostaje zobowiązany, aż do całkowitego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jeżeli zatem opisana zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy jest dopuszczalna - możliwe jest aneksowanie umowy w zakresie wynikającym z tej zmiany. Nie będzie się temu sprzeciwiał również art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, który zakazuje zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty. Zmiana imienia i nazwiska właściciela firmy dotyczy zaś nie postanowień umowy, ale określenia stron, natomiast zmiana nr. konta bankowego nie dotyczy treści oferty.

Podstawa prawna: art. 551, art. 554 ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 7 ust. 3, art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

* Autorka jest radcą prawnym w Departamencie Prawnym UZP.

Autorka zastrzega, że treść artykułu to jej prywatna opinia, a nie oficjalne stanowisko UZP.

www.portalzp.pl

 • Kiedy błąd w ofercie to tylko omyłka, a kiedy istnieje konieczność jej odrzucenia?

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz *
  Zamawiający ma obowiązek poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty.
 • Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska *
  Przez umowę ramową należy rozumieć umowę zawartą pomiędzy zamawiającym, a jednym lub większą liczbą wykonawców. Jej celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości.
 • Konsekwencje śmierci wykonawcy zamówienia

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W trakcie realizacji zamówienia publicznego zmarł jego wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Wykonawca został wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jakie konsekwencje dla zamawiającego związane są ze śmiercią wykonawcy zamówienia publicznego w trakcie realizacji przedmiotu zawartej umowy ?
 • Jak ocenić oferty zagranicznych wykonawców?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Skóra, prawnik, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów ds. Zamówień Publicznych, kierownik Wydziału Zamówień w spółce sektora energetycznego
  Gdy przewidujesz udział w postępowaniu wykonawców lub konsorcjów wykonawców zagranicznych, powinieneś np. w ogłoszeniu lub zaproszeniu do udziału w postępowaniu wskazać, po jakim kursie będziesz przeliczał wskazane w ofertach lub wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wartości pieniężne wyrażone w innych walutach.