Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma obowiązek poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty.

Pytanie

Co powinien zrobić zamawiający, w sytuacji gdy oferent w kosztorysie szczegółowym nie poprawił normy grubości styropianu przy docieplaniu budynku z 5 cm na 15 cm? Czy można to traktować jako omyłkę, czy powinno się zwrócić do wykonawcy z zapytaniem o wyjaśnienie? A może powinno się odrzucić taką ofertę? Jeśli wykonawca stwierdzi, że jest to tylko pomyłka, a kwota wyliczona jest na 15 cm grubości styropianu, czy można podpisać z nim umowę? Jednocześnie dodaję, że jest to najtańsza oferta, a jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Odpowiedź

Powinieneś odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 6 ustawy Pzp. Wynika to z tego, że oferta niezgodna jest z treścią siwz. Ponadto podanie niewłaściwych parametrów styropianu miało wpływ na prawidłowość obliczenia ceny. Treść oferty przetargowej co do zasady powinna odpowiadać wymaganiom zamawiającego i być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Jeżeli w trakcie postępowania zamawiający dokonał zmian w zakresie siwz, wykonawcy zobowiązani są do naniesienia tych zmian. W tym przypadku wykonawca powinien przedstawić w danej pozycji kosztorysowej wycenę ocieplenia styropianem o grubości 15 cm, a nie 5 cm. Skorzystanie z dyspozycji art. 26 ust. 4 ustawy Pzp umożliwiające zwrócenie się do wykonawcy o wyjaśnienia jest niewłaściwe w tym przypadku. Na podstawie uzyskanych wyjaśnień musiałbyś dokonać zmiany treści oferty przetargowej w zakresie ceny, jak też w zakresie samego przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma jednak obowiązek poprawić w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zaliczenie omyłki do kategorii, o której mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, powoduje po stronie zamawiającego obowiązek jej poprawienia. W Twoim przypadku nie jest to możliwe.

Orzeczenie

Zgodnie z wyrokiem KIO z 17 marca 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 246/09 ) w zakresie kategorii pojęciowej oczywistej omyłki mieszczą się jedynie tego rodzaju niedokładności, które widoczne są dla każdego, bez przeprowadzania jakiejkolwiek dodatkowej analizy. Co oznacza, że ich poprawienie nie wywołuje zmiany treści oświadczenia woli wykonawcy.

Oczywistym jest fakt, iż zamawiający zobowiązany jest do wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przepisami ustawy Pzp, mimo tego że omawiana oferta według zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą, to podlega ona odrzuceniu.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 4, art. 87 ust. 2, art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autor jest konsultantem Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych

www.portalzp.pl