Partnerzy serwisu:
Ani ustawa Pzp, ani rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wskazują sposobu wypełniania druku ZP-17 czy stopnia szczegółowości warunków udziału w postępowaniu, jakie w tym druku zobowiązany jesteś zawrzeć.

Pytanie

Czy prawidłowe jest wypełnienie druku ZP-17 poprzez wpisanie wszystkich warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp bez ich konkretyzacji? Chodzi o umieszczenie opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Jak wypełnić druk ZP-17, wówczas gdy w ogóle nie dokonuje się opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu? Jak mam postąpić w sytuacji, gdy nie opisuję warunku w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności? Czy wówczas w druku ZP-17 mam wpisać "spełnia" w odniesieniu do tego warunku i opierać się na złożonym oświadczeniu z art. 22 ust.1 ustawy Pzp?

Odpowiedź

W druku ZP-17 w kolumnie "wymagane warunki" zobowiązany jesteś wpisać warunki udziału w postępowaniu określone w odpowiednich przepisach ustawy Pzp. Ustawodawca nie określił jednak sposobu oraz szczegółowości opisywanych warunków. Masz zatem pełną swobodę w tym zakresie.

Wyjaśnienie

Ani ustawa Pzp, ani rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wskazują sposobu wypełniania druku ZP-17 czy stopnia szczegółowości warunków udziału w postępowaniu, jakie w tym druku zobowiązany jesteś zawrzeć. Istotą protokołu z postępowania, którego druk ZP-17 jest częścią (pamiętaj, że druk ZP-17 nie jest wymagany, gdy udzielasz zamówienia w procedurze krajowej), jest m.in. realizacja zasady jawności postępowania. Dzięki temu wykonawca może kontrolować zgodność Twoich działań w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zatem w kolumnie "wymagane warunki" druku ZP-17 istotne jest, abyś wskazał warunki udziału w postępowaniu, tj. zarówno "warunki pozytywne" z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jak i "warunki negatywne" z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Nie ma tutaj znaczenia, czy opiszesz wszystkie warunki, czy umieścisz ogólne odwołanie np. do art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (por. orzecznictwo).

() zamieszczając syntetyczną, o charakterze ogólnym, informację o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający nie naruszył () przepisów p.z.p. i rozporządzenia (w sprawie protokołu). Norma z art. 22 ust. 1 p.z.p. ma charakter blankietowy i podlega w każdym postępowaniu konkretyzacji. Zatem przyjąć należy, że odwołanie do art. 22 ust. 1 p.z.p., w istocie odnosi się do wszystkich warunków postawionych w postępowaniu - wyrok KIO z 8 lipca 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 634/08).

Pamiętaj jednak, że warunkiem udziału w postępowaniu nie są dokumenty lub oświadczenia składane przez wykonawców. Są one jedynie dowodami, za pomocą których wykonawca powinien wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Dlatego w druku ZP-17 mogą one jedynie "towarzyszyć" poszczególnym warunkom udziału, a nie stanowić odrębnego warunku.

W związku z powyższym druk ZP-17 przykładowo mógłby wyglądać następująco:

Wymagane warunki, Nazwa oferty

Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (lub opcjonalnie z podziałem na poszczególne punkty tego ustępu) - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp spełnia / nie spełnia

Wymagane warunki X Sp. z o.o.

Posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonaniu co najmniej 3 zamówień, których przedmiotem było ..., o wartości 100.000 netto każde. 1. Wykaz wykonanych zamówień () 2. Dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie spełnia / nie spełnia

Warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia określony w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wysłania zaproszenia do negocjacji; 2. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wysłania zaproszenia do negocjacji spełnia / nie spełnia

Warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia określony w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spełnia / nie spełnia

Podstawa prawna: art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.); rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2008 r. nr 188, poz. 1154).

www.portalzp.pl

* Autor jest pracownikiem Biura Zamówień Publicznych instytucji zamawiającej.

 • Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska *
  Przez umowę ramową należy rozumieć umowę zawartą pomiędzy zamawiającym, a jednym lub większą liczbą wykonawców. Jej celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości.
 • Żaden z wykonawców nie spełnia warunków udziału - co zrobić?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska, prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej
  Jeśli nie będziesz mieć podstaw do udzielenia zamówienia z wolnej ręki po rozstrzygnięciu postępowania, które ogłosiłeś, masz 3 rozwiązania.
 • Jak ocenić oferty zagranicznych wykonawców?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Skóra, prawnik, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów ds. Zamówień Publicznych, kierownik Wydziału Zamówień w spółce sektora energetycznego
  Gdy przewidujesz udział w postępowaniu wykonawców lub konsorcjów wykonawców zagranicznych, powinieneś np. w ogłoszeniu lub zaproszeniu do udziału w postępowaniu wskazać, po jakim kursie będziesz przeliczał wskazane w ofertach lub wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wartości pieniężne wyrażone w innych walutach.
 • Jak opracować formularz ofertowy na przewóz dzieci zarówno gimbusem szkolnym, jak i należącym do prywatnego przewoźnika?

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska, prawnik, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, m.in. Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie główny specjalista ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej
  Pytanie: Organizuję przetarg na dowóz dzieci do szkół. Gmina posiada własny gimbus oraz chce korzystać z autobusu przewoźnika, który będzie świadczył usługi. Wobec tego jak można rozpisać kwotę w formularzu ofertowym: A: cena za 1 km gimbusem, B: cena za 1 km autokarem przewoźnika, czy następnie dać łączną cenę A + B - muszę mieć jedną cenę jako kryterium? Kolejne pytanie dotyczy tego, jakie dać zapisy do siwz, aby można było np. po upływie roku zmienić lub zmodyfikować plan dowozu lub zmienić cenę za km w przypadku zmian ceny paliwa?