Partnerzy serwisu:
Jeśli nie będziesz mieć podstaw do udzielenia zamówienia z wolnej ręki po rozstrzygnięciu postępowania, które ogłosiłeś, masz 3 rozwiązania.

Pytanie

Nasza jednostka ogłosiła przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ wykonawca, który jako jedyny złożył ofertę, został wykluczony z postępowania, gdyż nie spełnił warunku udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4, a jego oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5. Ogłosiliśmy kolejny przetarg nieograniczony. Tym razem nie wpłynęła żadna oferta, więc kolejny raz unieważniliśmy postępowanie. Myśleliśmy, że będziemy mogli zastosować "wolną rękę" i zaprosić wykonawcę do negocjacji, ale po wczytaniu się w treść art. 67 ust. 4 ustawy Pzp kolejny raz ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na to samo szkolenie, nie zmieniając warunków zamówienia. Sprawa będzie prosta, gdy nie wpłynie żadna oferta - zastosujemy "wolną rękę ", ale co będzie, w sytuacji gdy ofertę złoży wykonawca, który nie spełni warunku udziału w postępowaniu i zostanie wykluczony, tak jak to miało miejsce w pierwszym postępowaniu? Czy po raz kolejny zmuszeni będziemy ogłaszać przetarg nieograniczony? Czy gdy zaistnieje wyżej opisana sytuacja, jest jakieś inne wyjście i inne rozwiązanie tego problemu niż ogłaszanie kolejnego przetargu nieograniczonego? Gonią nas terminy, a osoby bezrobotne, które czekają na to szkolenie, powoli tracą cierpliwość.

Odpowiedź

Jeśli nie będziesz mieć podstaw do udzielenia zamówienia z wolnej ręki po rozstrzygnięciu postępowania, które ogłosiłeś obecnie, masz 3 rozwiązania.

Rozwiązanie 1

Możesz przeprowadzić następne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Jako zamawiający możesz udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Ustawa nie konkretyzuje przyczyn odrzucenia oferty, dlatego będziesz mógł skorzystać z tej możliwości. Mogłeś zastosować ten tryb już po Twoim pierwszym nieudanym przetargu nieograniczonym.

Rozwiązanie 2

Możesz przeprowadzić następne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Możesz je ogłosić, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (niezgodność treści oferty z siwz) ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. Warunkiem dodatkowym jest tutaj, aby pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Rozwiązanie 3

Możesz przeprowadzić następne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego albo ograniczonego. Zastanów się, czy skonkretyzowane przez Ciebie warunki udziału w postępowaniu nie są zbyt wygórowane, skoro do tej pory nie możesz udzielić zamówienia.

Podstawa prawna: 4.art. 55 ust. 1 pkt 1, art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 25 czerwca 2010 r. nr 113, poz. 759).

Odpowiedź udzielona: 26 lipca 2010 r.

www.portalzp.pl

 • Sprawdź, kiedy umowa na przesył i sprzedaż energii elektrycznej może być zawarta na czas nieoznaczony

  Przetargi krok po kroku
  Karol Jaworski *
  Przepisy ustawy Pzp znoszące możliwość zawierania umowy na dostawę energii elektrycznej na czas nieoznaczony nie wprowadziły obowiązku wyboru nowych wykonawców. Dotychczasowe umowy zawarte na podstawie przepisów umożliwiających podpisanie ich na czas nieoznaczony mogą być kontynuowane.
 • Kiedy błąd w ofercie to tylko omyłka, a kiedy istnieje konieczność jej odrzucenia?

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz *
  Zamawiający ma obowiązek poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty.
 • Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska *
  Przez umowę ramową należy rozumieć umowę zawartą pomiędzy zamawiającym, a jednym lub większą liczbą wykonawców. Jej celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości.
 • Błędne wyliczenie kwoty VAT - omyłka czy podstawa do odrzucenia oferty?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska, prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej
  Możliwe jest odrzucenie oferty w której wykonawca wpisał inna stawkę VAT niż określił to zamawiający, jednak doktryna i orzecznictwo nie są zgodne w tej kwestii