Partnerzy serwisu:
Jak informuje Urząd Zamówień Publicznych w dniu 4 października 2012 r. Senat uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Na stronach UZP czytamy, że Senat wprowadził zmianę dotyczącą wprowadzenia do treści art. 22 Prawa zamówień publicznych - ust. 5. Zrywa on z obecnie przeprowadzaną oceną zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia publicznego dokonywaną wyłącznie na podstawie należycie wykonanych robót, potwierdzonych referencjami bez uwzględnienia przykładów niewywiązywania się należycie z dotychczasowych zobowiązań.

Przyjęta przez Senat regulacja przewiduje, iż warunki udziału w postępowaniu (dot. uprawnień, wiedzy, doświadczenia, posiadania odpowiednich osób i potencjału technicznego oraz zdolności ekonomicznych i finansowych) oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia publicznego.

W wyniku uzupełnienia art. 22 Prawa zamówień publicznych, zamawiający będzie mógł oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. W szczególności będzie mógł odnosić się do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, w przypadku udzielania zamówień, których przedmiotem są usługi, roboty budowlane lub dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji. W celu zapewnienia informacji na temat przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania zamówień, zamawiający będzie uprawniony do żądania wykazu robót budowlanych, dostaw lub usług zawierających m.in. informacje na temat wszystkich zamówień oraz wskazanie, czy zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (w przypadku dostaw lub usług) lub zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (w przypadku robót budowlanych).

Jak informuje UZP, art. 22 ust. 5 jest wiernym odzwierciedleniem norm zawartych w prawie unijnym (art. 48 ust. 5 dyrektywy 2004/18/WE). Tym samym zapewnia zgodność prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne z prawem UE. Poprzez przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych prawo do korzystania ze środków ochrony prawnej zapewnia także zgodność z konstytucyjną zasadą prawa do sądu. Jednocześnie zapewnia ochronę interesu publicznego wyrażającą się w konieczności zapewnienia realizacji zamówień publicznych wyłącznie przez wykonawców zdolnych do prawidłowego, terminowego oraz rzetelnego wykonania.

Źródło: Urząd Zamówień Publicznych